Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Евклид геометрийн аксиомууд

Евклид геометрийн аксиомууд

Хавгайн геометрт ихэнхдээ ашиглагддаг аксиомуудыг авч үзье

  1. Харьяаллын аксиом. Хавтгай дээрх дурын хоёр цэгийг дайруулж цорын ганц  шулуун татна.
  2. Дарааллын аксиом. Шулуун дээрх гурван цэгээс хоёр цэгийнхээ дунд орших нэг цэг олдоно.
  3. Хэрчим өнцөгийн тэнцлийн аксиом. Хэрвээ хоёр өнцөг юмуу хэрчим гуравдагч өнцөг юмуу хэрчимтэй тэнцүү бол тэдгээр нь өөр хоорондоо тэнцүү байна.
  4. Паралель шулууны аксиом. Шулууны гадна орших дурын нэг цэгийг дайруулан уг шулуунтай паралель цорын ганц шулуун татаж болно.
  5. Үргэлжлэлийн аксиом. / Архимедын аксиом /  AB ба CD дурын хоёр хэрчмийн хувьд гэсэн төгсгөлөг цэгийн багц байна. Тэгвэл AB хэрчим дээр байгаа хэрчмүүд нь CD дээрх хэрчмүүдтэй тэнцүү бөгөөд A ба хооронд B цэг оршино.

Эдгээр аксиомуудыг өөр байдлаар хэрэглэвэл батлах хэрэгтэй теорем болж хувирахыг тэмдэглэе. Жишээлбэл гурвалжны өнцгийн шинжийн аксиомд паралель шулууны аксиомыг чанар болгон ашиглавал паралель шулууны аксиомыг батлах хэрэгтэй болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Функцийг томьёо болон хүснэгтээр илэрхийлэх

Олон функцыг /яв цав эсвэл ойролцоогоор / энгийн томьёогоор илэрхийлж болдог. Жишээлбэл, дугуйн талбай S, түүний радиусын r хоорондын хамаарал…

Нээгдсэн тоо : 1039

Бутархайг хувиргах

Аравтын бутархайг энгийн бутархай болгохдоо аравтын таслалын ардах тоог хүртвэр болгоод 10-ын n зэргийг хуваарь болгоно. n нь аравтын орны…

Нээгдсэн тоо : 1258

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах I

Хувьсагч тригнометрийн функцэд агуулагдаж буй илэрхийллийг тригнометрийн илэрхийлэл гэдэг. Ийм төрлийн илэрхийллийг хувирган эмхэтгэл хийхэд тригнометрийн функцуудын чанар, тригнометрийн томьёонуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1296

Порпорц

ПорпорцПорпорц гэдэг нь хоёр харьцааны тэнцэл юм. порпорцоос ad=bc / диагнолд байрлах гишүүдийн үржвэр тэнцүү / гарна. Мөн түүнчлэн ad=bc…

Нээгдсэн тоо : 1746