Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Тэмдэглэгээ:

V - эзэлхүүн ; S - суурийн талбай ; - хажуу гадаргуун талбай; P - бүтэн гадаргуу; h - өндөр; a, b, c - тэгш өнцөгт паралелпепидын хэмжээсүүд; A - зөв ба зөв зүсэгдсэн пирамидийн апофем; L - конусын бүрдүүлэгч; p - периметр эсвэл суурийн тойргийн урт; r - суурийн радиус; d - суурийн диаметр; R - шаарын радиус; D - шаарын диаметр;  1 ба 2 индексүүд нь зүсэгдсэн призм ба пирамидийн радиус, диаметр, периметр, дээд доод сууриудтай холбоотой.

Призм / шулуун ба налуу / ба паралелпепид

Шулуун призм

Тэгш өнцөгт паралелпепид

Куб

Пирамид / зөв ба зөв биш /

Зөв пирамид

Зүсэгдсэн пирамид / зөв ба зөв биш /

Зөв зүсэгдсэн пирамид

Бөөрөнхий цилиндр / шулуун ба налуу /

Бөөрөнхий цилиндр

Бөөрөнхий конус / бөөрөнхий ба налуу /

Бөөрөнхий конус

Зүсэгдсэн бөөрөнхий конус / бөөрөнхий ба налуу /

Зүсэгдсэн бөөрөнхий конус

Шаар

Хагас шаар

Шаарын сегмент

Шаарын үе

Шаарын сектор

энд - секторт байгаа сегментийн өндөр

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Аравтын бутархайн үйлдлүүд

Аравтын бутархайг үржүүлэх.Эхлээд бутархайг аравтын таслалыг тооцохгүйгээр бүхэл тоон адилаар үржүүлнэ. Гарсан үржвэрийн аравтын орон нь үржигдхүүнүүдийн аравтын орнуудын нийлбэртэй…

Нээгдсэн тоо : 1288

Дээд эрэмбийн тэгшитгэлүүд

1. Дээд эрэмбийн зарим тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэлийг ашиглан бодож болно. Тэгшитгэлийн зүүн талыг хоёроос ихгүй зэрэгтэй үржигдхүүнээр задлана. Тэгээд үржигдхүүн…

Нээгдсэн тоо : 1520

Гурвалжны орто төв

Гурвалжны гайхамшигт цэгүүдээс сурагчдын хамгийн бага мэдээлэлтэй байдаг нь орто төв, орто гурвалжин байдаг. Гэтэл элсэлтийн шалгалт дээр ийм төрлийн…

Нээгдсэн тоо : 5303

Функцийг томьёо болон хүснэгтээр илэрхийлэх

Олон функцыг /яв цав эсвэл ойролцоогоор / энгийн томьёогоор илэрхийлж болдог. Жишээлбэл, дугуйн талбай S, түүний радиусын r хоорондын хамаарал…

Нээгдсэн тоо : 1104