Програмчлалын C# хэл ( 47 )

Програмчлалын хэлүүдээс хамгийн өргөнөөр ашигладаг хэлүүдийн тоонд C хэл зүй ёсоор ордог. Тиймээс би энэ хэлний талаарх материалуудыг судласны үндсэн дээр энэхүү цуврал хичээлүүдийг бэлтгэлээ. Хичээлд C# хэлийг ашиглах болно. Хичээлийг илүү үр дүнтэй болгох үүднээс хичээлд C# програмчлалын хэлний бичлэгийн дүрэм, цикл, нөхцөлт оператор гэх мэтийн програмын үндсэн ухагдхууны талаар дэлгэрэнгүй авч үзэхгүй харин C# хэлний өөрийн гэсэн технологийн онцлог, хэлийг ашиглах практик ажиллагаа дээр илүү анхаарал хандуулах болно. Иймээс хичээлийг үзэхийн тулд та C# хэлний үндсэн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Одоо програмчлалын хэлүүд бараг адилхан бичлэгийн дүрэмтэй болсон болохоор та заавал C# хэл гэлтгүй JAVA, C++ эсвэл PHP гэх мэт ОХП-ын аль нэг хэлийг мэддэг байхад жишээнүүдийг бүрэн ойлгох боломжтой. C# хэлний хэлний суурь мэдлэгийг авч болох ном материалууд номын дэлгүүр эсхүл интернетэд хангалттай байгаа. Програмын жишээнүүдийг хийхдээ Visual Studio 2015 боловсруулалтын орчинг ашиглах тул та компьютертаа програмыг суулгасан байх шаардлагатай.

Танд амжилт хүсье

Task классыг ашиглан үүсгэсэн нэмэлт урсгалд үүссэн алдааг боловсруулах хичээлийн үргэлжлэлийг нийтэллээ. Өмнөх хичээлд цуцлалтын маркерыг ашиглан алдааг барихыг үзсэн. Энд анхаарах зүйл бас бий. Учир нь олон програм зохиогчид ялангуяа эхлэн суралцагчид цуцлалтын маркерыг тийм ч зөв ашиглаад байдаггүй. Бид Task классын Status шинжид RanToCompletion , Cancelled , Faulted гэсэн үндсэн гурван утгууд байдагийг судлан тогтоосон.

 

Нэмэлт урсгалд үүссэн алдааг боловсруулах.

Нээгдсэн тоо: 281

Төлбөртэй

 

Нэмэлт урсгалтай ажиллах аргачлалын талаарх ээлжит хичээлийг толилуулъя. Та програм хангамжийн чиглэлээр ажилладаг эсхүл суралцдаг бол сайтын C# хэлний хичээлүүдийг бүгдийг үзэхийг зөвлөе. Учир нь C# хэлэнд оруулан өгсөн технологиудийн утгыг сайн ойлгохгүйгээр програм бичнэ гэвэл нилээд хүндхэн асуудал үүснэ шүү. Програмчлалын хэлүүдийн бичлэгийн ерөнхий дүрэм бараг ижилхэн болсон хэдий ч онолын үндсэн аргачлал, технологийг хэл бүр өөрийн онцлогоор хэрэгжүүлсэн байдаг. Иймээс технологийг ойлгохын тулд тухайн хэлийг гүнзгий судалсан байх хэрэгтэй. Технологийг сайн судлаагүй хүмүүс хэлэнд өөрт нь байдаг боломжуудыг өөрсдөө хэрэгжүүлэх гэж цаг хугацаа, хүч хөдөлмөрөө ихээр үрдэг ч үр дүн нь мэдээжээр сайнгүй гардаг гэдгийг санаарай. Хичээлээр нэмэлт урсгалын нэмэлт урсгалд гарсан алдааг хэрхэн зөв боловсруулахыг авч үзье.

 

Өмнөх хичээлүүдэд бид

  • Олон урсгал гэж юу болох, түүнийг үүсгэн ажиллах
  • Invoke аргын ажиллагааны зарчим, делегатыг дамжуулах механизм
  • Invoke аргын дээд түвшингийн багцлалт болох SynchronizationContext класс
  • Олон урсгалыг хэрэгжүүлэхэд машины нөөцийг урсгалын багцлалтаар хэрхэн хэмнэх
  • Олон урсгалыг хэрэгжүүлэх дээд түвшиний BackgroundWorker, Task классууд
  • Олон урсгалыг бараг синхрон код байдлаар хэрэгжүүлэх async/await түлхүүр үгүүд

гэх мэтийн олон чухал ухагдхуунуудыг үзсэн. Энэ удаагийн хичээлээр Task классыг ашиглан алдааны боловсруулалт, үйлдлийн цуцлалтыг хэрхэн хийхийг авч үзье.

 

Task классаар урсгалтай ажиллах.

Нээгдсэн тоо: 295

Төлбөртэй

 

Урсгалуудтай ажиллах бас нэгэн арга Task классыг ашиглах. Thread классаар ажиллаж байсан формд удирдлагын элемент label -ийг нэмэн өгөөд

Timer гэж нэрлэе.

Жич: Олон урсгалтай холбогдолтой өмнөх хичээлүүдийг үзэн бүрэн ойлгосон байх хэрэгтэйг сануулъя. Сэдэв өргөн хүрээтэй тул нилээд олон хичээлээр таслан үзэж байгаа болно.

 

BackgroundWorker классаар урсгалтай ажиллах

Нээгдсэн тоо: 356

Төлбөртэй

 

Өмнөх хичээлүүдэд ашигласан графикийн интерфейстэй програмд олон урсгалын хэрэгжүүлэлтийг өөр аргуудаар хэрхэн хийж болохыг харцгаая. WinForms санд дэвсгэр эсхүл нүүр талын /фон/ ажиллагааг гүйцэтгэхэд зориулагдсан BackgroundWorker гэдэг компонент

хэрэгслүүдийн самбарын Components хэсэгт бий.

 

Урсгалын багц

Нээгдсэн тоо: 307

Нийтийн

 

Сайтад програмчлалын C# хэлний нарийн ухагдхуун, механизмуудын талаарх хичээлүүдийг нийтэлж байгаа. Энэ удаад C# дээр олон урсгалыг хэрэгжүүлэх сэдвийн хүрээнд урсгалын багц гэж юу болох түүнийг хэрхэн ашиглах тухай үзье.

 

SynchronizationContext классаар олон урсгалыг үүсгэх

Нээгдсэн тоо: 333

Төлбөртэй

 

Олон урсгалыг үүсгэн удирдах хичээлээр бид Invoke аргаар удирдлагыг нэмэлт урсгалаас үндсэн урсгалд хэрхэн шилжүүлэх талаар авч үзсэн. Invoke арга удирдлагыг нэмэлт урсгалаас үндсэн урсгалд шилжүүлэх цорын ганц зам биш. .NETSynchronizationContext гэдэг класс бий. Энэ класс нэг эсхүл олон урсгалыг барин тэдгээрийн хооронд удирдлагыг дамжуулах ажиллагааг хийдэг. Ерөнхийдөө Invoke арга хийдэгтэй ижил. Эндээс Invoke аргаар шийдэж болж байхад бас нэгэн класс байх ямар хэрэгтэй юм бэ? гэсэн асуулт гарч ирнэ.

 

Олон урсгалыг үүсгэн удирдах

Нээгдсэн тоо: 305

Төлбөртэй

 

Олон урсгал ямар хэрэгтэй вэ? хичээлд програмчлалын C# хэл дээрх програмд Multithreading буюу олон урсгалыг үүсгэн удирдах шаардлага хэрхэн үүсдэг тохиолдолыг дэлгэрэнгүй үзсэн. Олон урсгалыг үүсгэн удирдах ажиллагааг программд яаж хэрэгжүүлэхийг судлахын өмнө урсгал буюу thread -ийг үүсгэх ажиллагааг дараах схемээс харцгаая. Урсгал буюу thread -ийг үүсгэхдээ Thread классыг ашигладаг. Классын байгуулагч арга шинээр үүсэх урсгал эхлэхэд ажиллах аргыг заах делегат төрлийн нэг параметрийг авдаг.

 

Олон урсгал ямар хэрэгтэй вэ?

Нээгдсэн тоо: 375

Нийтийн

 

C# хэлний олон урсгал буюу Multithreading ухагдхууны талаар аьч үзье. Сэдэв өргөн хүрээтэй, нарийн, хүндэвтэр учраас нилээд хэдэн хичээлийг хамран судлах болно. Multithreading ухагдхууныг практик ажилд ихээр тохиолддог энгийн жишээнээс эхлэн авч үзье. Бидэнд удаан хугацаанд биелэгдэх ажиллагааг эхлүүлээд түүний явцыг хянах хэрэгтэй боллоо гэе.

 

Өгөгдлийн санг засварлан өөрчлөх.

Нээгдсэн тоо: 560

Төлбөртэй

 

Өгөгдлйн сангаас ID нь 1 тэй тэнцүү харилцагчийн нэрийг өөрчлөх код

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var context = new TestDbContext();

            var customer = context.Customers.Single(c => c.CustomerId == 1);
            customer.CustomerName = "А.Ягаан";

            context.SaveChanges();

            Console.ReadLine();
        }
    }

гэж бичигдэнэ. Програмыг ажлуулаад өгөгдлийн сангийн t_customer хүснэгтийг нээн харвал өгөгдөлд өөрчлөлт орсон байгаа. Энд бас нэгэн анхаарах зүйл бий.