Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд

Математикийн томьёонууд ( 20 )

Математикийн бодлогыг томьёо ашиглахгүйгээр бодно гэсэн ойлголт байхгүй. Томьёонуудыг мэдэж байх нь бодлого бодох үндэс болдог тул сайтын энэ хэсэгт ЕБС -д математикийн хичээлийн бодлогыг бодоход ашиглагддаг томьёонуудыг орууллаа. Томьёог шууд цээжлэхэд их хэцүү. Иймд тэдгээрийг ойлгон хэрэглэж сурвал амархан тогтоодог. Их олон томьёо байдаг ч үндсэн хэдийг сайн ойлговол бусад нь тэднээс дагалдан гардаг юм.

Магадлал

Нээгдсэн тоо: 10179

Нийтийн

 

N - эгэл үзэгдлүүдийн олонлогийн элементийн тоо, n - A үзэгдэлийг хангах эгэл үзэгдлийн тоо, - A нь E олонлогт харьяалагдана, - хоосон олонлог, P(A) - A үзэгдэлийн магадлал

 

Олонлог

Нээгдсэн тоо: 5551

Нийтийн

 

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт багтана, - олонлогийн гүйцээлт.

 

Вектор хуурмаг тоо

Нээгдсэн тоо: 4392

Нийтийн

 

Вектор

m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын урт

 

Огторгуйн геометр

Нээгдсэн тоо: 9159

Нийтийн

 

Дурын призм

(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт - перпендикуляр огтлолын талбай, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

 

Элементар геометр

Нээгдсэн тоо: 19370

Нийтийн

 

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

 

Интеграл

Нээгдсэн тоо: 11878

Нийтийн

 

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

 

Уламжлал

Нээгдсэн тоо: 22221

Нийтийн

 

Уламжлал, дифференциалчлах дүрмүүд, давхар функцыг дифференциалчлах томьёонууд

 

Функц

Нээгдсэн тоо: 10167

Нийтийн

 

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж.

(N - натурал тоо, Z - бүхэл тоо, D(y) - тодорхойлогдох муж, E(y) - утгын муж, T - үе)

 

Хязгаар

Нээгдсэн тоо: 5310

Нийтийн

 

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

 

Тэнцэл биш

Нээгдсэн тоо: 4410

Нийтийн

 

Тэнцэл биш, үндсэн чанарууд, бодох томьёонууд