Функц

Зэрэгт функц, Илтгэгч функц, Логарифм функц, Тригнометрийн функцууд, Тригнометрийн урвуу функцууд, Тодорхойлогдох муж.

(N - натурал тоо, Z - бүхэл тоо, D(y) - тодорхойлогдох муж, E(y) - утгын муж, T - үе)

12.1.1 Зэрэгт функц

Функц D(y) E(y) Утга
f(-x)=f(x)
f(-x)=-f(x)
f(-x)=f(x)
f(-x)=-f(x)
f(-x)=-f(x)

12.1.2 Илтгэгч функц

12.1.3 Логарифм функц

12.1.4 Тригнометрийн функцууд

Функц D(y) E(y) Утга Үе
y=sinx [-1,1] f(-x)=-f(x)
y=cosx [-1,1] f(-x)=f(x)
y=tgx f(-x)=-f(x)
y=ctgx f(-x)=-f(x)

12.1.5 Тригнометрийн урвуу функцууд

Функц D(y) E(y) Утга Хамаарал
y=arcsinx [-1,1] f(-x)=-f(x)
y=arccosx [-1,1] [0,π]
y=arctgx f(-x)=-f(x)
y=arcctgx ]0,π[
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 11678

Магадлал

N - эгэл үзэгдлүүдийн олонлогийн элементийн тоо, n - A үзэгдэлийг хангах эгэл үзэгдлийн тоо, - A нь E олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 9971

Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Нээгдсэн тоо : 5194

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5422