Прогресс

Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.

Арифметик прогресс.

(a1 - эхний гишүүн, d - ялгавар, n - гишүүдийн тоо, an- n -р гишүүн, Sn - эхний n гишүүдийн нийлбэр)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
6.1.1 n -р гишүүн
6.1.2 Эхний n гишүүдийн нийлбэр
6.1.3 Дараалсан 3 гишүүний хамаарал
6.1.4 Эхлэл төгсгөлөөс ижил зайд байрлах гишүүдийн хамаарал 

Геометр прогресс

(b1 - эхний гишүүн, q - хуваарь, n - гишүүдийн тоо, bn- n-р гишүүн, Sn - эхний n гишүүдийн нийлбэр, Pn - эерэг гишүүдтэй прогрессын эхний n гишүүдийн үржвэр)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
6.2.1 n -р гишүүн
6.2.2 Эхний n гишүүдийн нийлбэр
6.2.3 Эхний n гишүүдийн нийлбэр
6.2.4 Дараалсан 3 гишүүний хамаарал
6.2.5 Эхлэл төгсгөлөөс ижил зайд байрлах гишүүдийн хамаарал
6.2.6 Төгсгөлгүй буурах прогрессын нийлбэр
6.2.7 Эхний n гишүүдийн үржвэр

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэмдэглэгээ

Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.

Нээгдсэн тоо : 3994

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4588

Алгебрийн тэгшитгэл

Тэгшитгэл бодоход ашиглах томьёонууд. Виетийн теорем. Безугийн теорем

Нээгдсэн тоо : 16384

Огторгуйн геометр

Дурын призм(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт…

Нээгдсэн тоо : 8810