Тэмдэглэгээ

Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.

Тэмдэг Утга Жишээ
= тэнцүү a = b , c = d
тэнцүү биш a ≠ b , c ≠ d
ойролцоо a ≈ b, c ≈ d
> , < их, бага 5>2, 3<7
их буюу тэнцүү a≥b, c≥d
бага буюу тэнцүү a≤b, c≤d
|a| абсалют хэмжээ |a|, |b|
a тооны n зэргийн язгуур
! факториал 4!=1*2*3*4=24
нийлбэр
b тооны a суурьтай логарифм
Δ гурвалжин ΔABC
өнцөг
|| паралел a || b
перпендикуляр
~ төстэй
sin синус
cos косинус
tg тангенс
ctg котангенс
arcsin арксинус
arccos арккосинус
arctg арктангенс
arcctg арккотангенс

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5422

Прогресс

Прогрессын бодлогуудыг бодоход ашиглах үндсэн томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 10409

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Нээгдсэн тоо : 4699

Вектор хуурмаг тоо

Вектор m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын…

Нээгдсэн тоо : 4323