Тэмдэглэгээ

Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.

Тэмдэг Утга Жишээ
= тэнцүү a = b , c = d
тэнцүү биш a ≠ b , c ≠ d
ойролцоо a ≈ b, c ≈ d
> , < их, бага 5>2, 3<7
их буюу тэнцүү a≥b, c≥d
бага буюу тэнцүү a≤b, c≤d
|a| абсалют хэмжээ |a|, |b|
a тооны n зэргийн язгуур
! факториал 4!=1*2*3*4=24
нийлбэр
b тооны a суурьтай логарифм
Δ гурвалжин ΔABC
өнцөг
|| паралел a || b
перпендикуляр
~ төстэй
sin синус
cos косинус
tg тангенс
ctg котангенс
arcsin арксинус
arccos арккосинус
arctg арктангенс
arcctg арккотангенс

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Нээгдсэн тоо : 4924

Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 6606

Огторгуйн геометр

Дурын призм(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт…

Нээгдсэн тоо : 8663

Алгебрийн тэгшитгэл

Тэгшитгэл бодоход ашиглах томьёонууд. Виетийн теорем. Безугийн теорем

Нээгдсэн тоо : 16196