Порпорц

Хоёр харьцааны тэнцүү чанар нь порпорц юм.

a, d - захын гишүүд, b, c - дунд гишүүд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
1.3.1 Үндсэн чанар
1.3.2 Нэг гишүүнийг бусад гишүүдээр илэрхийлэх
1.3.3 Порпорцын чанарууд
1.3.4 Шууд порпорционал хамаарал k - порпорционалын коэффициент
1.3.5 Урвуу порпорционал хамаарал k - порпорционалын коэффициент

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм

Логарифмын үндсэн томьёонууд. Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох зөвлөмж

Нээгдсэн тоо : 14375

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5308

Алгебрийн тэгшитгэл

Тэгшитгэл бодоход ашиглах томьёонууд. Виетийн теорем. Безугийн теорем

Нээгдсэн тоо : 16322

Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 11467