Порпорц

Хоёр харьцааны тэнцүү чанар нь порпорц юм.

a, d - захын гишүүд, b, c - дунд гишүүд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
1.3.1 Үндсэн чанар
1.3.2 Нэг гишүүнийг бусад гишүүдээр илэрхийлэх
1.3.3 Порпорцын чанарууд
1.3.4 Шууд порпорционал хамаарал k - порпорционалын коэффициент
1.3.5 Урвуу порпорционал хамаарал k - порпорционалын коэффициент

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2668

Логарифм

Логарифмын үндсэн томьёонууд. Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох зөвлөмж

Нээгдсэн тоо : 13903

Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 6533

Огторгуйн геометр

Дурын призм(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт…

Нээгдсэн тоо : 8549