Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Хязгаарын чанарууд

Дугаар Томьёо
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10

Хязгаарын арифметик үйлдлүүд.
Хэрвээ бол

Дугаар Томьёо
11.2.1
11.2.2
11.2.3

Хэрвээ бол

Дугаар Томьёо
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7

Зарим чухал хязгаарууд

Дугаар Томьёо
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.3.6
11.3.7

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 11449

Уламжлал

Уламжлал, дифференциалчлах дүрмүүд, давхар функцыг дифференциалчлах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 20840

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4790

Элементар геометр

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 18718