Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Олон гишүүнтийг задлах

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
2.1.1 Квадратуудын ялгавар
2.1.2 Нийлбэрийн квадрат
2.1.3 Ялгаварын квадрат
2.1.4 Нийлбэрийн куб
2.1.5 Ялгаварын куб
2.1.6 Кубуудын нийлбэр
2.1.7 Кубуудын ялгавар
2.1.8 Квадрат хоёр гишүүнт Энд x1 ,x2 нь тэгшитгэлийн шийд
2.1.9 n зэргийн ялгавар
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Элементар геометр

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 19077

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4869

Логарифм

Логарифмын үндсэн томьёонууд. Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох зөвлөмж

Нээгдсэн тоо : 14785

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2841