Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Олон гишүүнтийг задлах

Олон гишүүнтийг задлах

Үржүүлэхийн хураангуй томьёонууд. Эдгээр томьёонууд математикийн бодлого бодоход тогтмол ашиглагдаж байдаг тул цээжлэх хэрэгтэй.

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
2.1.1 Квадратуудын ялгавар
2.1.2 Нийлбэрийн квадрат
2.1.3 Ялгаварын квадрат
2.1.4 Нийлбэрийн куб
2.1.5 Ялгаварын куб
2.1.6 Кубуудын нийлбэр
2.1.7 Кубуудын ялгавар
2.1.8 Квадрат хоёр гишүүнт Энд x1 ,x2 нь тэгшитгэлийн шийд
2.1.9 n зэргийн ялгавар
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэмдэглэгээ

Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.

Нээгдсэн тоо : 3793

Порпорц

Хоёр харьцааны тэнцүү чанар нь порпорц юм. a, d - захын гишүүд, b, c - дунд гишүүд

Нээгдсэн тоо : 2714

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4709

Алгебрийн тэгшитгэл

Тэгшитгэл бодоход ашиглах томьёонууд. Виетийн теорем. Безугийн теорем

Нээгдсэн тоо : 16051