Нүүр » Математик » Математикийн томьёонууд » Вектор хуурмаг тоо

Вектор хуурмаг тоо

Вектор

m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын урт

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
17.1.1 Векторын нийлбэр
17.1.2 Нэг,тэг,сөрөг нэгээр үржүүлэх
17.1.3 Векторыг тоогоор үржүүлэх
17.1.4 Векторын скаляр үржвэр
17.1.5 Вектор хоорондын өнцгийн косинус
17.1.6 Тэг биш a векторт b вектор коллинар байх шинж
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 6533

Уламжлал

Уламжлал, дифференциалчлах дүрмүүд, давхар функцыг дифференциалчлах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 19966

Огторгуйн геометр

Дурын призм(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт…

Нээгдсэн тоо : 8549

Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Нээгдсэн тоо : 4808