Интеграл

Тодорхой биш интеграл, эх функц, үндсэн интегралууд, тодорхой интегралууд, тодорхой интегралуудыг жиших, тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Тодорхой биш интеграл, эх функц

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.1.1
14.1.2 Функцуудын нийлбэрийн интеграл
14.1.3
14.1.4 Хэсэгчлэн интегралчлах

Үндсэн интегралууд

Дугаар Томьёо
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.2.10
14.2.11
14.2.12
14.2.13
14.2.14
14.2.15
14.2.16

Тодорхой интегралууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.3.1 Ньютон-Лейбницийн томьёо
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.3.5 Орлуулах аргаар интеграл бодох
14.3.6 Хэсэгчлэн интеграл бодох

Тодорхой интегралуудыг жиших

Дугаар Томьёо
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5

Тодорхой интегралаар бодох зарим томьёонууд

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
14.5.1 Муруй шугаман трапецын талбай
14.5.2 шугамуудаар хязгаарлагдсан дүрсийн талбай
14.5.3 Муруй шугаман трапецын OX  тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.4 Муруй шугаман трапецын OY тэнхлэгийг тойрон эргэхэд үүсэх биетийн эзэлхүүн
14.5.5 Хөндлөн огтлолын талбайгаар биетийн эзэлхүүнийг илэрхийлэх
14.5.6 v=v(t) хамаарлаар хурдтай хөдлөх биетийн T1,T2 хугацаанд туулах зам

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн тэгшитгэл

Тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодох томьёонууд.

Нээгдсэн тоо : 2841

Вектор хуурмаг тоо

Вектор m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын…

Нээгдсэн тоо : 4323

Хязгаар

Хязгаар, хязгаарын арифметик үйлдлүүд, хязгаарын чанарууд, чухал хязгаарууд

Нээгдсэн тоо : 5194

Уламжлал

Уламжлал, дифференциалчлах дүрмүүд, давхар функцыг дифференциалчлах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 21669