Огторгуйн геометр

Дурын призм

(l - хажуу ирмэг, P - периметр, S - суурийн талбай, H - өндөр, Pогт.- перпендикуляр огтлолын периметр, Sогт - перпендикуляр огтлолын талбай, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.1.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.1.2 Эзэлхүүн
16.1.3 Эзэлхүүн
16.2.1 Хажуу гадаргуун талбай /Шулуун призм/

Тэгш өнцөгт паралелпепид

(a, b, c - урт, өргөн, өндөр, d - диагнал)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.3.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.3.2 Эзэлхүүн
16.3.3 Диагнал

Куб

(a - ирмэг)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.4.1 Эзэлхүүн
16.4.2 Диагнал

Дурын пирамид

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.5.1 Эзэлхүүн

Зөв пирамид

(P - периметр, l - апофем, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.6.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.6.2 Эзэлхүүн

Зүсэгдсэн дурын пирамид

(S1 , S2 - сууриудын талбай, h - өндөр, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.7.1 Эзэлхүүн

Зүсэгдсэн зөв пирамид

(P1 , P2 - сууриудын периметр, l - апофем, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.8.1 Хажуу гадаргуун талбай

Цилиндр

(R - суурийн радиус, H - өндөр, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.9.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.9.2 Эзэлхүүн

Конус

(R - суурийн радиус, H - өндөр, l - бүрдүүлэгч, Sх.г - хажуу гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.10.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.10.2 Эзэлхүүн

Шаар, бөмбөлөг

(R - шаарын радиус, S - бөөрөнхий гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.11.1 Хажуу гадаргуун талбай
16.11.2 Эзэлхүүн

Шаарын сегмент

(R - шаарын радиус, h - сегментийн өндөр, S - сегментийн бөөрөнхий гадаргуун талбай, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.11.3 Хажуу гадаргуун талбай
16.11.4 Эзэлхүүн

Шаарын сектор

(R - шаарын радиус, h - сегментийн өндөр, V - эзэлхүүн)

Дугаар Тодорхойлолт Томьёо
16.11.5 Эзэлхүүн

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Олонлог

- x нь A олонлогт харьяалагдана, - x нь A олонлогт харьяалагдахгүй, - хоосон олонлог, - A олонлог B олонлогт…

Нээгдсэн тоо : 5244

Вектор хуурмаг тоо

Вектор m, n - тоонууд, α - хоёр векторын хоорондын өнцөг, - векторууд, - векторуудын скаляр үржвэр, |a| - векторын…

Нээгдсэн тоо : 4183

Элементар геометр

Гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, олон өнцөгт, тойрог, дугуй, секторийн хэмжээсүүдийг олох томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 18609

Арифметик язгуур, Зэрэг

Дурын нэгээс их n ба k натурал тоо , сөрөг биш a ба b тоонуудадын хувьд дараах тэнцлүүд хүчинтэй.

Нээгдсэн тоо : 11348