Тригнометр

Тригнометрийн хувиргалтууд хийхэд ашигладаг томьёонууд

Ижил өнцгийн тригнометрийн функцуудын харьцаанууд. ( гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

x±y өнцгийн томьёонууд. ( гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6

Давхар өнцгийн томьёонууд. ( гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.3.1
7.3.2
7.3.3

Хагас өнцгийн томьёонууд. (sin, cos хувьд зэргийг бууруулах томьёо, гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Нийлбэрийг үржвэрт шилжүүлэх томьёонууд. ( гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.6

Үржвэрийг нийлбэрт шилжүүлэх томьёонууд.

Дугаар Томьёо
7.6.1
7.6.2
7.6.3

хоорондын харьцаа. ( гэдэг нь n - дурын бүхэл тоо)

Дугаар Томьёо
7.7.1
7.7.2

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Порпорц

Хоёр харьцааны тэнцүү чанар нь порпорц юм. a, d - захын гишүүд, b, c - дунд гишүүд

Нээгдсэн тоо : 2713

Логарифм

Логарифмын үндсэн томьёонууд. Илтгэгч ба логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох зөвлөмж

Нээгдсэн тоо : 13903

Тэмдэглэгээ

Томьёоны бичлэгт ашигласан тэмдэглэгээнүүд.

Нээгдсэн тоо : 3791

Комбинаторик

Комбинаторикийн бодлогууд бодоход ашиглагдах томьёонууд

Нээгдсэн тоо : 4709