Нүүр » Программууд » MS excel » Хэсгээс хоосон нүднүүдийг устгах

Хэсгээс хоосон нүднүүдийг устгах

Хоосон нүднүүд агуулсан хэсэг байна гэж үзье. Өгөгдөлгүй хоосон нүднүүдийг хэсгээс хэрхэн устгах вэ?

Энд бид энэ асуудлыг хэрэглэгчийн функц ашиглан яаж шийдвэрлэхийг авч үзье. Функц ашиглахгүйгээр шийдвэрлэх аргатай эндээс танилцаарай.
Танд хэсгээс хоосон нүднүүдийг устгах ажил байнга гардаг бол асуудлыг шийдвэрлэх функцыг нэг удаа бичээд стандарт болгон дараа нь ашиглаж болно. Үүний тулд <Alt + F11> хослолыг даран Visual Basic едиторыг дуудан Insert -> Module цэсээр ороод нээгдэх цонхонд доорх кодыг бичин өгнө.

Функцын код

Function NoBlanks(DataRange As Range) As Variant()
     Dim N As Long
     Dim N2 As Long
     Dim Rng As Range
     Dim MaxCells As Long
     Dim Result() As Variant
     Dim R As Long
     Dim C As Long

     MaxCells = Application.WorksheetFunction.Max( _
         Application.Caller.Cells.Count, DataRange.Cells.Count)
     ReDim Result(1 To MaxCells, 1 To 1)

     For Each Rng In DataRange.Cells
         If Rng.Value <> vbNullString Then
             N = N + 1
             Result(N, 1) = Rng.Value
         End If
     Next Rng
     For N2 = N + 1 To MaxCells
         Result(N2, 1) = vbNullString
     Next N2

     If Application.Caller.Rows.Count = 1 Then
         NoBlanks = Application.Transpose(Result)
     Else
         NoBlanks = Result
     End If

End Function

Одоо функцээ хадгалаад буцан Excel програмд шилжинэ. Функцыг ашиглахын тулд

  1. Анхдагч хэсгийн өгөгдөлтэй нүднүүд багтахаар хангалттай хэмжээний хэсгийг сонгон авна. Жишээ нь F3:F10 (улаан хүрээтэй энэ бол үр дүн)
  2. Insert Function товч дээр дараад (ногоон хүрээтэй) Insert Function цонхны Category гэдгээс User Defined сонгоход гарах жагсаалтаас NoBlanks функцээ авна. (ягаан хүрээтэй)
  3. Функцын аргументэд хоосон нүд бүхий хэсгээ заан өгнө. A3:A10 (хөх хүрээтэй) Функцыг томьёоны массив байдлаар оруулахын тулд <Ctrl + Shift + Enter> хослолыг дарна.

 

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хүснэгтийг хэвлэх

Excel програмаар хийгддэг олонхи хүснэгтүүд нь хэвэлмэл тайланд зориулагдсан байдаг. Электрон хүснэгтийг хэвлэх ажиллагаа нь их хүндрэлгүй тул дурын хэрэглэгч…

Нээгдсэн тоо : 828

Дараалал оруулах

Excel - д нүднүүдийг тодорхой дарааллаар автоматаар дүүргэдэг AutoFill гэдэг функц байдаг. Сонгогдсон нүд болон хэсгийн баруун доод булан байрлах…

Нээгдсэн тоо : 786

График үүсгэх

Excel 2007 -д мэрэгжлийн түвшинд харагдахаар диаграм үүсгэх нь мэдэгдхүйц сайжирсан. Графикийг форматлах, макетлах төрөл бүрийн хэрэгслүүд нэмэгдсэн нь диаграм…

Нээгдсэн тоо : 866

Хэсгээс хоосон нүднүүдийг устгах

Хоосон нүднүүд агуулсан хэсэг байна гэж үзье. Өгөгдөлгүйc хэсгээс хэрхэн устгах вэ? 1-р арга. Болхи боловч хурдан арга Хэсгийг сонгон…

Нээгдсэн тоо : 865