Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Тэмдэглэгээ

a, b, c - талууд, A, B, C - өнцгүүд, p=(a+b+c)/2 - хагас периметр, h - өндөр, S - талбай, R - багтаасан тойргийн радиус, r - багтсан тойргийн радиус.

Косинусын теорем

Синусын теорем

Тангенсын теорем

Талбайн томьёо

Героний томьёо

Багтаасан ба багтсан тойргийн радиус

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Багтсан ба багтаасан олон өнцөгтүүд. Зөв олон өнцөгт

Зөв олон өнцөгтӨнцгүүд нь тойрог дээр байрлах олон өнцөгтийг тойрогт багтсан /Зур. 54/, талууд нь тойргийн шүргэгч болж байгаа олон…

Нээгдсэн тоо : 3246

Олонлогийн үйлдлүүд

Олонлогийг латин цагаан толгойн том, элементийг жижиг үсгээр нь тэмдэглэдэг. энэ бичлэг нь a нь R олонлогийн элемент ба энэ…

Нээгдсэн тоо : 1030

Олон талт. Призм, паралелпипед, пирамид.

Олон өнцөгт хавтгайн хэсгүүдээс бүрдсэн биетийг олон талт гэнэ. Эдгээр олон өнцөгтийг талууд, тэдгээрийн талуудыг ирмэгүүд, оройнуудыг нь олон талтын…

Нээгдсэн тоо : 2498

Тригнометрийн функцуудын чанар

Тригнометрийн функцуудийн чанарыг сайн мэдэж байх нь бодлого бодоход ихээхэн тустай. Чанарыг сайн ойлгоогүйгээс бодлогын шийдийг тодорхойлох, илэрхийлэл хувиргах, томьёонуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1611