Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Квадрат тэгшитгэл

Квадрат тэгшитгэл

Хоёрдугаар эрэмбийн алгебрын тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ.

Энд a, b, c өгөгдсөн тоон болон үсгэн коэффициентууд. x нь үл мэдэгдэгч. Хэрвээ a=0 бол шугаман тэгшитгэл болно. Иймээс бид энд зөвхөн a≠0 тохиолдолыг авч үзнэ. Тэгвэл тэгшитгэлийн бүх гишүүдийг a -д хуваавал дараах тэгшитгэл гарна.

Энд p=b/a, q=c/a. [2] тэгшитгэлийг эмхэтгэсэн квадрат тэгшитгэл гэдэг. Харин [1] тэгшитгэлийг гүйцэд квадрат тэгшитгэл гэнэ. Хэрвээ b эсвэл c эсвэл хоёулаа тэгтэй тэнцүү тохиолдолд тэгшитгэлийг дутуу квадрат тэгшитгэл гэнэ.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн урвуу функцүүд

x=sin y харьцаагаар x -ийн өгөдсөн утгаар y -ийг, y -ийн өгөдсөн утгаар x (|x|≤1) -ийг олж болно. Иймээс синусыг…

Нээгдсэн тоо : 8413

Хязгаарыг бодох аргууд

Бид өмнө нь хязгаар гэж юу болох энгийн хязгааруудыг хэрхэн бодох талаар авч үзсэн. Хязгаарыг ойлгох нь хичээлд үзсэн жишээнүүд…

Нээгдсэн тоо : 7028

Магадлалын тодорхойлолт үндсэн шинжүүд

Магадлалын аксиом тодорхойлолтЭгэл үзэгдлүүдийн олонлог E өгөгдсөн ба үзэгдэл бүрт : P(A)≥0 хос харш үзэдлүүдийн хувьд:  тэнцэл биелнэ, P(E)=1 харгалзсан…

Нээгдсэн тоо : 5101

Магадлал

Үндсэн ойлголт. Олонлогийн жишээОлонлог ба олонлогийн элемент гэдэг нь үгээр утга гаргасан тодорхойлолт байдаггүй суурь ойлголтуудад хамаарагдана. Иймээс тогтсон ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 1124