Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Квадрат тэгшитгэл

Квадрат тэгшитгэл

Хоёрдугаар эрэмбийн алгебрын тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ.

Энд a, b, c өгөгдсөн тоон болон үсгэн коэффициентууд. x нь үл мэдэгдэгч. Хэрвээ a=0 бол шугаман тэгшитгэл болно. Иймээс бид энд зөвхөн a≠0 тохиолдолыг авч үзнэ. Тэгвэл тэгшитгэлийн бүх гишүүдийг a -д хуваавал дараах тэгшитгэл гарна.

Энд p=b/a, q=c/a. [2] тэгшитгэлийг эмхэтгэсэн квадрат тэгшитгэл гэдэг. Харин [1] тэгшитгэлийг гүйцэд квадрат тэгшитгэл гэнэ. Хэрвээ b эсвэл c эсвэл хоёулаа тэгтэй тэнцүү тохиолдолд тэгшитгэлийг дутуу квадрат тэгшитгэл гэнэ.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тоон цувааны хязгаар

Тоон дараалал Натурал тоон цувааг авч үзье. 1, 2, 3, … ,n-1, n, … Энэ цувааны тоо бүрийг тодорхой дүрмийн…

Нээгдсэн тоо : 1449

Функцийн тухай үндсэн ойлголт, шинжүүд

Тодорхойлогдох муж ба функцын утгын муж.Элементар математикт функцыг зөвхөн бодит тоон R олонлогт авч үздэг. Энэ нь функцыг тодорхойлогдох аргументууд…

Нээгдсэн тоо : 3433

Хавтгайн геометр

Теорем, аксиом, тодорхойлолтБаталгаа - Ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг хэлэлцэх.Теорем - Баталгаа шаардсан ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг нотлох. Теоремуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1938

Тодорхойгүй интеграл

Хэрвээ X хэсэгт байх x болгоны хувьд бол тасралтгүй F(x) функцыг f(x) ийн эх функц гэнэ.Жишээ(-∞,+∞) мужид функц нь учраас…

Нээгдсэн тоо : 2380