Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функцийн тухай үндсэн ойлголт, шинжүүд

Функцийн тухай үндсэн ойлголт, шинжүүд

Тодорхойлогдох муж ба функцын утгын муж.

Элементар математикт функцыг зөвхөн бодит тоон R олонлогт авч үздэг. Энэ нь функцыг тодорхойлогдох аргументууд нь зөвхөн бодит утгуудыг авна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл функц нь зөвхөн бодит утгатай. y=f(x) функц нь тодорхойлогдох аргумент x ийн бүх боломжит бодит утгын олонлог X ийг функцын тодорхойлогдох муж гэнэ. Функцын утга y ийн бүх бодит утгуудын олонлог Y ийг функцын утгын муж гэдэг. Эндээс функцын илүү оновчтой тодорхойлолтыг өгч болно. X олонлогийн гишүүн бүрт Y олонлогоос зөвхөн нэг гишүүн олдож байх X, Y олонлогуудын хоорондын харгалзах дүрмийг /хууль/ функц гэнэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон…

Нээгдсэн тоо : 4946

Магадлалын тодорхойлолт үндсэн шинжүүд

Магадлалын аксиом тодорхойлолтЭгэл үзэгдлүүдийн олонлог E өгөгдсөн ба үзэгдэл бүрт : P(A)≥0 хос харш үзэдлүүдийн хувьд:  тэнцэл биелнэ, P(E)=1 харгалзсан…

Нээгдсэн тоо : 5383

Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Ямар нэгэн муруй хавтгай дээр /Зур. 94/ A, B, C гэсэн гурван цэг байна гэж үзээд эдгээр цэгүүдийг дайруулан P…

Нээгдсэн тоо : 1074

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 611