Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функцийн тухай үндсэн ойлголт, шинжүүд

Функцийн тухай үндсэн ойлголт, шинжүүд

Тодорхойлогдох муж ба функцын утгын муж.

Элементар математикт функцыг зөвхөн бодит тоон R олонлогт авч үздэг. Энэ нь функцыг тодорхойлогдох аргументууд нь зөвхөн бодит утгуудыг авна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл функц нь зөвхөн бодит утгатай. y=f(x) функц нь тодорхойлогдох аргумент x ийн бүх боломжит бодит утгын олонлог X ийг функцын тодорхойлогдох муж гэнэ. Функцын утга y ийн бүх бодит утгуудын олонлог Y ийг функцын утгын муж гэдэг. Эндээс функцын илүү оновчтой тодорхойлолтыг өгч болно. X олонлогийн гишүүн бүрт Y олонлогоос зөвхөн нэг гишүүн олдож байх X, Y олонлогуудын хоорондын харгалзах дүрмийг /хууль/ функц гэнэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм тэгшитгэлийг бодох

Энэ хичээлээр логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудын талаар авч үзнэ. Хувьсагч утга нь логарифмын тэмдэгт байрлах тэгшитгэлийг логарифм тэгшитгэл гэдэг. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 8082

Том тооноос квадрат язгуур авах

Энэ удаа тооны машин ашиглахгүйгээр том тооноос хэрхэн язгуур авах талаар үзье. Үүнийг мэдэж байх нь шалгалт шүүлэг гэлтгүй ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 5613

Биетийн төстэй шинж

Нэг нь нөгөөгийнхөө бүх шугаман хэмжээсийг нэг ижил харьцаагаар исэхгэх юмуу багасгах замаар гаргасан хоёр биетийг төстэй биет гэнэ. Автомашин…

Нээгдсэн тоо : 839

Тэгш өнцөгт гурвалжингийн бодолт

Хоёр талаар нь бодох.Тэгш өнцөгт гурвалжны хоёр тал нь өгөгдсөн тохиолдолд гуравдахь талыг Пифагорын томьёогоор тооцож олно. Хурц өнцгийг ямар…

Нээгдсэн тоо : 5966