Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функцын гүдгэр, хотгор ба муруйлтын цэг

Функцын гүдгэр, хотгор ба муруйлтын цэг

Хэрвээ f(x) функцын уламжлал нь x0 цэгт дифференциалчлагдаж байвал түүнийг f(x) функцын x0 цэг дээрх хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал / гэж тэмдэглэнэ./ гэнэ.

  1. Хэрвээ функцын график нь дурын цэгт y=f(x) функцын графикийн муруйд татсан шүргэгчийн доор байрлаж байвал f(x) функцыг (a,b) интервалд гүдгэр гэнэ.
  2. Хэрвээ функцын график нь дурын цэгт y=f(x) функцын графикийн муруйд татсан шүргэгчийн дээр байрлаж байвал f(x) функцыг (a,b) интервалд хотгор гэнэ.
 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Багтсан ба багтаасан олон өнцөгтүүд. Зөв олон өнцөгт

Зөв олон өнцөгтӨнцгүүд нь тойрог дээр байрлах олон өнцөгтийг тойрогт багтсан /Зур. 54/, талууд нь тойргийн шүргэгч болж байгаа олон…

Нээгдсэн тоо : 3405

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах I

Хувьсагч тригнометрийн функцэд агуулагдаж буй илэрхийллийг тригнометрийн илэрхийлэл гэдэг. Ийм төрлийн илэрхийллийг хувирган эмхэтгэл хийхэд тригнометрийн функцуудын чанар, тригнометрийн томьёонуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1313

Тэгшитгэлийг графикаар бодох

Дурын нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэл, тэгшитгэлийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэгшитгэлийн системийг бодохдоо…

Нээгдсэн тоо : 955

Квадрат тэгшитгэлийг бодох

Энэхүү хичээлээр бид квадрат тэгшитгэлтэй холбогдолтой шийдийг олох томьёо, Виетийн терем, квадрат гурван гишүүнтийг үржвэрт задлах талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 24820