Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн нэгж тойрог

Тригнометрийн нэгж тойрог

Тригнометрийг ойлгох хамгийн энгийн арга бол нэгж тойрог юм. Нэгж тойргийг ойлгосон байхад тригнометрийн хувиргалт, тэшитгэлийг бодоход ашигладаг олон томьёог орлох боломжтой. Зургийг харцгаая.

Зургаас бид юуг харах боломжтой вэ?

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Комплекс тоо

Квадрат тэгшитгэлийн бодолтын D<0 / энд D нь квадрат тэгшитгэлийн дискриминант / үед шинэ төрлийн тооны хэрэгцээ гарч ирсэн. Удаан…

Нээгдсэн тоо : 8219

Хоёр үл мэдэгдэгчтэй хоёр шугаман тэгшитгэлийн систем

хэлбэрийн тэгшитгэлийн системийг хоёр үл мэдэгдэгчтэй хоёр шугаман тэгшитгэлийн систем гэнэ.Энд a, b, c, d, e, f нь өгөгдссөн тоонууд.…

Нээгдсэн тоо : 1001

Магадлал

Үндсэн ойлголт. Олонлогийн жишээОлонлог ба олонлогийн элемент гэдэг нь үгээр утга гаргасан тодорхойлолт байдаггүй суурь ойлголтуудад хамаарагдана. Иймээс тогтсон ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 1155

Квадрат тэгшитгэл

Хоёрдугаар эрэмбийн алгебрын тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ. Энд a, b, c өгөгдсөн тоон болон үсгэн коэффициентууд. x нь үл мэдэгдэгч.…

Нээгдсэн тоо : 1677