Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Эерэг сөрөг тоонуудын үйлдлүүд

Эерэг сөрөг тоонуудын үйлдлүүд

Абсалют хэмжээ /модул/

Модул гэдгийг сөрөг тооны хувьд « – » тэмдгийг « + » тэмдгээр солиход гарах эерэг тоо харин эерэг тоо болон тэгийн хувьд энэ тоо өрөө байна гэж ойлгоно. Тооны абсалют хэмжээ /модул/-ийг тэмдэглэхдээ тухайн тоог хоёр босоо зураасын дунд бичдэг.

Жишээ.
| -5 | = 5, | 7 | = 7, | 0 | = 0 г.м

Нэмэх

Ижил тэмдэгтэй хоёр тоог нэмэхдээ тэдгээрийн абсалют хэмжээг нэмээд гарсан нийлбэрт ерөнхий тэмдгийн нь тавина.

Жишээ.
( + 6 ) + ( + 5 ) = 11; ( - 6 ) + ( - 5 ) = - 11.

Өөр тэмдэгтэй хоёр тоог нэмэхдээ абсалют хэмжээ нь их тооноос абсалют хэмжээ нь бага тоог хасаад гарсан үр дүн нь абсалют хэмжээ нь их тооныхоо тэмдгийг авна.

Жишээ.
( - 6 ) + ( + 9 ) = 3; ( - 6 ) + ( + 3 ) = - 3.

Хасах

Хасах үйлдлийг хасагдагчийн тэмдгийг єєрчлєхгүй, хасагчийн тэмдгийг эсрэгээр өөрчлөөд нэмэх үйлдлээр солиж болно.

Жишээ.
( + 8 ) – ( + 5 ) = ( + 8 ) + ( – 5 ) = 3.
( + 8 ) – ( – 5 ) = ( + 8 ) + ( + 5 ) = 13.
( – 8 ) – ( – 5 ) = ( – 8 ) + ( + 5 ) = – 3.
( – 8 ) – ( + 5 ) = ( – 8 ) + ( – 5 ) = – 13.

Үржих

Хоёр тоог үржихдээ тэдгээрийн абсалют хэмжээг үржүүлнэ. Ингэхдээ үржвэр нь үржигдхүүнүүдийн тэмдэг нь ижил байвал « + » харин үржигдхүүнүүдийн тэмдэг нь єєр байвал « - » тэмдэгтэй байна. Үржвэрийн тэмдгийн дүрэм

+ · + = +
+ · – = –
– · + = –
– · – = +

Хоёр болон түүнээс олон тооны үржвэрийн тэмдгийг дараах байдлаар тодорхойлно. Сөрөг тэмдэгтэй үржигдхүүнүүдийн тоо нь тэгш байвал « + » сондгой байвал « - » тэмдэгтэй байна.

Жишээ.


Хуваах

Хоёр тоог хооронд хуваахдаа хуваагдагчийн абсалют хэмжээг хуваагчийн абсалют хэмжээнд хувааж ногдвор нь хуваагдагч, хуваагч хоёр ижил тэмдэгтэй байвал « + », өөр тэмдэгтэй байвал « - » тэмдэгтэй байна. Энд үржвэрийн тэмдгийн дүрэм адилхан үйлчилнэ.

+ · + = +
+ · – = –
– · + = –
– · – = +

Жишээ.
( - 12 ) : ( + 4 ) = - 3; ( - 6 ) : ( - 2 ) = + 3.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Конус

Өгөгдсөн MN шугамын /Зур. 85/ дагуу AB шулуун хөдөлгөөнгүй S цэгийг дайран шилжихэд шовгор гадаргуу үүснэ. MN шугамыг чиглүүлэгч гэнэ.…

Нээгдсэн тоо : 948

Тодорхой интеграл. Ньютон-Лейбницийн томьёо

[a,b] хэрчимд өгөгдсөн энэ хэрчимдээ өөрийн тэмдгээ хадгалсан f(x) тасралтгүй функцыг авч үзье. /Зур. 8/ [a,b] хэрчим, x=a, x=b шулуун…

Нээгдсэн тоо : 2362

Дурын өнцөгийн тригнометрийн функц

Тригнометрт дурын өнцгийн / хурц, мохоо, эерэг, сөрөг / хувьд үнэн байх дүрмийг гаргахын тулд нэгж тойрогийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 819

Функцын шинжилгээ

Функцын дифференциалчлал тасалдалгүй байдлын хоорондын холбооЯмар нэг цэг дээр f(x) функц нь дифференциалчлагдаж байвал тэр цэгт функц тасралтгүй байна. Эсрэгээсээ…

Нээгдсэн тоо : 1582