Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Хязгаарыг бодох аргууд

Хязгаарыг бодох аргууд

Бид өмнө нь хязгаар гэж юу болох энгийн хязгааруудыг хэрхэн бодох талаар авч үзсэн. Хязгаарыг ойлгох нь хичээлд үзсэн жишээнүүд их энгийн байсан бөгөөд ийм бэлэгүүд практикт ховор тохиолдох тухай дурдсан. Тэгэхлээр энэ хичээлд хязгаарын илүү нарийн төрлүүд, тэдгээрийг бодох аргуудын талаар авч үзэцгээе.

∞/∞ хэлбэрийн тодорхойгүй төрлийн хязгаарыг бодох.

x->∞ байх үед функц нь хүртвэр, хуваардаа олон гишүүнтийг агуулсан хязгааруудыг авч үзье.

Жишээ 1.

хязгаарыг тооцоол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Дурын өнцөгийн тригнометрийн функц

Тригнометрт дурын өнцгийн / хурц, мохоо, эерэг, сөрөг / хувьд үнэн байх дүрмийг гаргахын тулд нэгж тойрогийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 820

Аравтын бутархайн үйлдлүүд

Аравтын бутархайг үржүүлэх.Эхлээд бутархайг аравтын таслалыг тооцохгүйгээр бүхэл тоон адилаар үржүүлнэ. Гарсан үржвэрийн аравтын орон нь үржигдхүүнүүдийн аравтын орнуудын нийлбэртэй…

Нээгдсэн тоо : 1178

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 573

Тэгшитгэлийн системийг бодох Гауссын арга

Алгебрийн шугаман тэгшитгэлүүдийн системийг (АШТС) бодоход Гауссын арга их тохиромжтой. Энэ арга бусад аргуудтай харьцуулахад хэдэн давуу талтай. Тэгшитгэлийн системийг…

Нээгдсэн тоо : 7656