Бодлого 3.037

Утгыг ол. (ЕШ 2011 А-23)

тэгшитгэлийн нэг язгуур нь эерэг, нөгөө язгуур нь сөрөг байх параметрийн бүх утгыг ол.
Тэнцэтгэл бишийн нэг шийд нь M -ээс бага нөгөө шийд нь M -ээс их байх гарцаагүй ба хүрэлцээтэй нөхцөлийг ашиглавал болох бөгөөд энэ тэнцэтгэл бишийг бодвол үед манай тэнцэтгэл бишийн шийдийн нэг нь эерэг нөгөө нь сөрөг байна.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.096

тэгшитгэлийн язгуурууд x1, x2 ба x1=x2 бол a=?

Нээгдсэн тоо : 12

 

Бодлого 3.021

тэгшитгэлийн хувьд утгыг ол

Нээгдсэн тоо : 1146

 

Бодлого 3.099

тэгшитгэлийн язгуурууд x1 , x2 , x3 бол

Нээгдсэн тоо : 13

 

Бодлого 3.061

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 622