Бодлого 10.043

Шулуун хоорондох өнцөг ба зайг ол. ЭЕШ 2016-С2.4

ABC зөв гурвалжин суурьтай SABC пирамидын суурийн талууд нь см, SC хажуу ирмэгийн урт нь 8 см бөгөөд суурийн хавтгайд перпендикуляр байв. S орой ба BC талын дундаж цэгийг дайрсан шулуун, AB талын дундаж цэг ба C оройг дайрсан шулуунуудын хоорондох өнцөг ба хоорондын зайг олоорой.

Бодолт:

AB, BC талын дундаж цэгүүдийг харгалзан D, E гэе. AB шулууныг агуулсан, CD шулуунд перпендикуляр хавтгайд SABC пирамидыг проекцлон CD хэрчим D' цэгт, E цэг E' цэгт, S цэг S' цэгт тус тус буусан гэж үзвэл ба S'D'=8 болно. Бидний олох ёстой 2 шулууны хоорондох зай нь S'D'E' гурвалжны S'E' гипотенуз дээр буусан D'H өндөр юм. .
Олох ёстой өнцгөө α гэж тэмдэглэвэл тул байна.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.034

Суурийн тал нь 6, хажуу ирмэг нь 5 тай тэнцүү зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын гадаргуун тайлбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 760

 

Бодлого 10.025

Гурвалжин пирамидын суурь нь 300 хурц өнцөгтэй тэгш өнцөгт гурвалжин бөгөөд уг пирамидын хажуу ирмэгүүд нь тэнцүү 6 нэгж урттай ба суурийн хавтгайтай 450 өнцөг үүсгэнэ.

  1. Пирамидын өндөр
  2. Суурийн гурвалжны талбай
  3. Пирамидын эзэлхүүн
  4. Пирамидыг багтаасан бөмбөрцгийн радиус нь байна.

Нээгдсэн тоо : 595

 

Бодлого 10.044

Адил хажуут CDE гурвалжны CD=DE=40 см , С=600. CD талыг дайрсан хавтгайтай CE тал 300 өнцөг үүсгэнэ. Гурвалжны E оройгоос хавтгай хүртлэх зайг ол.

Нээгдсэн тоо : 252

 

Бодлого 10.056

Тэнхлэг огтлол нь 2 см талтай квадрат байх цилиндрийн бүтэн гадаргууг ол.

Нээгдсэн тоо : 6