Бодлого 10.049

Пирамидын хажуу ирмэгийг ол.

Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын өндөр 4. Хажуу ирмэг суурийн хавтгайд 30 градусын өнцгөөр налсан бол пирамидын хажуу ирмэгийг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.046

Суурийн радиус нь 4 см байх шулуун дугуй цилиндрийн нэг үзүүрээс зурагт үзүүлснээр хавтгайгаар огтлоход хамгийн урт байгуулагч нь 16 см, хамгийн богино байгуулагч нь 9 см болсон бол үүссэн биетийн эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 143

 

Бодлого 10.038

P оройтой PABCD зөв дөрвөн өнцөгт пирамид өгөгдсөн. C цэг ба AB ирмэгийг дундажийг дайран пирамидын суурьтай перпендикуляр α хавтгай өнгөрсөн бол

  • α хавтгай BP ирмэгийг B цэгээс тооцсноор 2:1 харьцаатай хуваана гэдгийг батал.  
  • PA=10, AC=16 бол пирамидыг α хавтгайгаар зүссэн зүсэлтийн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 449

 

Бодлого 10.024

Ирмэг нь 6 нэгж ABCDA1B1C1D1 кубын AA1, CC1 ирмэгүүд дээр харгалзан M, N цэгүүдийг |A1M|=|C1N|=2 байхаар тэмдэглэв.

  1. DN ба D1C1 шулуунуудын огтлолцлын цэг K, DM ба D1A1 шулуунуудын огтлолцлын цэг L бол
  2. KL шулуун A1B1 ба B1C1 ирмэгүүдийг харгалзан E ба F цэгүүдээр огтлох бол
  3. D, M, N цэгүүдийг дайрсан хавтгайгаар куб 2 олон талстад хуваагдах бөгөөд D1 цэгийг агуулсан олон талстын эзэлхүүн

Нээгдсэн тоо : 538

 

Бодлого 10.040

SABCD дөрвөн өнцөгт пирамидын суурь талуудтай ABCD тэгш өнцөгт. Харин пирамидын хажуу ирмэгүүд бол SA -г пирамидын өндөр гэдгийг батлаад SC шулуун болон ASB хавтгай хоорондох өнцгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 497