Нүүр » Математикийн бодлогууд » Алгебрын тэгшитгэлүүд

Алгебрын тэгшитгэлүүд ( 101 )

Үл мэдэгдэгч агуулсан энгийн тэгшитгэлүүдийг сайн ойлгож бодож сурснаар логарифм, илтгэгч, тригнометрийн тэгшитгэлүүдийг бодоход хөнгөн байх болно. Тэгшитгэл бодох нь үйлдлүүдийг гүйцэтгэх техник ажиллагааг алдаагүй зөв хийж сурах, томьёог тогтооход их чухал байдаг. Иймээс энэ хэсгийн бодлогуудаас шалгалт шүүлэгт тогтмол орж ирдэг юм шүү.

Бодлого 3.101

Тооцоог хий. (ЭЕШ, 2013, B-2.1)

Нээгдсэн тоо: 4

Нийтийн

 

олон гишүүнтийн язгуурууд x1 , x2 , x3 (x1<x2<x3) бол

  1. x1 , x2 , x3 арифметик прогресс үүсгэх бол
  2. Уул прогрессийн ялгавар
 

Бодлого 3.100

Тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ? (ЭЕШ, 2017, B-34)

Нээгдсэн тоо: 15

Нийтийн

 

тэгшитгэл хэдэн бүхэл шийдтэй вэ?

 

Бодлого 3.099

Тооцоог хий. (ЭЕШ, 2017, B-28)

Нээгдсэн тоо: 13

Нийтийн

 

тэгшитгэлийн язгуурууд x1 , x2 , x3 бол

 

Бодлого 3.098

x·y -ийг ол. (ЭЕШ, 2017, B-26)

Нээгдсэн тоо: 19

Нийтийн

 

систем тэгшитгэлээс x·y=?

 

Бодлого 3.097

Шийдүүдийн нийлбэрийг ол. (ЭЕШ, 2017, B-25)

Нээгдсэн тоо: 14

Нийтийн

 

тэгшитгэлийн шийдүүдийн нийлбэрийг ол.

 

Бодлого 3.096

Утгыг ол. (ЭЕШ, 2017, B-11)

Нээгдсэн тоо: 12

Нийтийн

 

тэгшитгэлийн язгуурууд x1, x2 ба x1=x2 бол a=?

 

Бодлого 3.093

Үржвэрийг ол. (ЭЕШ, 2009, B-8)

Нээгдсэн тоо: 15

Нийтийн

 

систем шийдгүй байх a, b -ийн үржвэрийн утга
аль нь вэ?

 

Бодлого 3.095

Утгыг ол. (ЭЕШ, 2010, B-2.3)

Нээгдсэн тоо: 23

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь x≥3. Энэ мужид тул гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс гэж гарах ба учир нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцааж бодвол тэгшитгэлийн шийд гэж гарна.

 

Бодлого 3.094

Илэрхийллийн утгыг ол. (ЭЕШ, 2010, B-7)

Нээгдсэн тоо: 22

Нийтийн

 

a ба b нь 3x2-x-1=0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 3.092

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 127

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бод.