Сургалтын өрөг

Дараах богинохон өргүүдийг тоглоорой. Нүүдэлд хийсэн тэмдэглэгээнүүдийг ойлгон авахыг хичээгээрэй. Тэмдэглэгээнүүд хожсон хожигдсон талуудын нүүдэлд ч тавигдсан байгаад гайхах хэрэггүй. Өрөгт хожсон хүн нь дандаа зөв нүүхгүй шүү дээ. Хэрвээ өрсөлдөгчийнхөө сул нүүдлийн эсрэг улам сул нүүдэл хийгээд байвал хожигдох нь тодорхой.

Цагаанаар: А - Хараар: Б

1. e2-e4 e7-e5 2. Тf1-c4 Тf8-c5 3. Бd1-h5 эхлэн суралцагчид их дуртай яаран бэрсээ гаргах. Энэ нүүдэл нь өрсөлдөгчийнхөө алдааг ашиглах гэсэн санаа. Гэвч зөв хариу нүүдэлд энэ нь цаг дэмий үрсэн хэрэг болдог. 3. ... Мg8-h6?? хар тал f7 нүдийг хамгаалсан. Гэхдээ сайн арга биш байлаа. 3. ... Бe7 гээд дараа нь 4. Мf3 Мc6 5. Мc3 Мf6 гэх байдлаар нүүсэн бол цагаан бэрсийг ухрааж болох байсан. 4. d2-d4! цагаан тал 4. Б:e5+ Бe7 5. Б:g7 гэж нүүвэл хүчний хожоо хийж болно. Гэхдээ энэ нь илүү нарийн зам. 4. ... Тc5:d4 5. Тc1:h6 цагаан f7 нүдийг хамгаалагчийг устгасан. 5. ... Тd4:b2?? (1-р диаграм) хар тал материалын давуу байдалд хэт шунан эсрэг талаас ирэх аюулыг мартсан. 5. ... 0-0 гэж нүүн эсэргүүцэн тоглож болох боловч цагаан тал бодны илүүтэй болсон тул өргийг аврахад хүнд болно. 6. Бh5:f7X

Цагаанаар: С - Хараар: Т

1. f2-f4 өөрийн шатруудын хөлийг нээж өгдөггүй тул энэ нүүдэл нь жишээ нь 1. e2-e4 -ийг бодвол сайн нүүдэл биш. 1. ... e7-e5 хар тал хүү хаян санаачлагыг гартаа авахыг оролдож байна. Харын шатрууд хурдан хөллөх болно. 2. f4:e5 цагаан хаяг авснаар цаг алдаж байна. Арай аюул багатай үргэлжлэл 2. e4 байж болох байлаа. 2. ... d7-d6 хар нөгөө тэмээний замыг нээж байна. Шатар эхлэн суралцагчид "Яагаад h4 дээр шалж болохгүй гэж?" асууж магадгүй. Эхлэн суралцагчид иймэрхүү шалаа хийх их дуртай байдаг. Гэхдээ тоглоомын учир утга нь хэн олон шалсанд оршдоггүй биз дээ. Иймээс ч шатарчид "Олон шалсан нь хождоггүй" гэж ярьдаг. Энд 2. ... Бh4+ 3 g3 гэхэд хар тал бэрсээ татахад цаг алдах ба энэ хооронд цагаан бэхжилт хийх боломжтой. 3. e5:d6 Тf8:d6 4. b2-b3?? цагаан аюулыг мэдсэнгүй. Мэдсэн бол 4. Мf3 тоглож болно. 4. ... Бd8-h4+! (2-р диаграм) дөнгөж 2-р нүүдэлд шалааг ашиггүй гэж байснаа одоо нүүдлийг "хүчтэй" гэсэнд та гайхаж байж магад. Үнэхээр одоо байдал өөрчлөгдөн энэ шалаа нь их сайн нүүдэл болсон. Учир нь энэ үед хар тэмээний ямар байрлал эзэлсэнийг хараарай. 5. g2-g3 Тd6:g3+! 5. ... Б:g3+! гэсэн ч болно. 6. h2:g3 Бh4:g3X

Цагаанаар: Б - Хараар: Б

1. e2-e4 e7-e5 2. Мg1-f3 d7-d6 3. d2-d4 Мb8-d7 цагаан e5 -ын хүүг довтлон хар түүнийг хамгаалж байна. Гэвч морины d7 дээр хийсэн нүүдэл нь бусад шатруудын хөдөлгөөнийг хаасан. 3. ... ed гээд хамгаалсан бол энгийн. 4. Тf1-c4 Тf8-e4. Одоо f7 нүд хамгаалалтгүй болсон. 4. ... c6 сайн хамгаалалт байх байлаа. 5. d4:e5 d6:e5?? хурдан хожигдолд хүргэнэ. 5. ... М:e5 6. М:e5 de 7. Бh5 g6 8. Б:e5 Мf6 байдлаар хүүгээ хаян гарч болно. 6. Бd1-d5! Мg8-f6?? харин 6. ...  Мh6 7. Т:h6 0-0 гэж маднаас бод алдан гарах нь мэрэгжлийн шатарчдад бол хожигдсонтой адил 7. Бd5:f7X

 Цагаанаар: А - Хараар: Х

1. e2-e4 e7-e5 2. Мg1-f3 Мg8-f6 цагаан e5 -н хүүг хар e4 -н хүүнд сөрөг довтолгоо хийж байна. 3. Мf3:e5 Мf6:e4? эхлээд  3. ... d6 гэж цагаан морийг хөөгөөд дараа нь e4 -н хүүг авах хэрэгтэй байсан. 4. Бd1-e2 Мe4-f6?? хар морио хамгаалах гээд илүү ихийг алдана. 4. ... Бe7 5. Б:e4 d6 6. d4 (бэрс дараанд байгаа болохоор морио авч чадахгүй) 6. ... de 7 Б:e5 гэсэн бол хар зөвхөн хүү л алдана. 5. Мe5-c6+! морь бэрсний хөлөө нээн бэрс шалсан. Нээж шалах. (4-р диаграм) 5. ... Бd8-e7 эсвэл 5. ... Тe7 6. М:d8 адил үр дүнтэй 6. Мc6:e7
Хар тал хамгийн хүчэрхэг бод бэрсээ алдсан тул бууж өгсөн

 Цагаанаар: Г - Хараар: Д

1. e2-e4 Мg8-f6 2. Мb1-c3 g7-g6 3. Мc3-d5 харыг занганд оруулахаар оролдсон. 3. ... Мf6:e4 ер нь 3. ... М:d5 эсвэл 3. ... Тg7 байсан бол дээр байсан. 4. Бd1-e2 Мe4-d6?? хар үүнийг хүлээж байлаа. 4. ... c6!  5. Б:e4 cd  6. Б:d5 Тg7 гэж өрнөсөн бол хар сайн байрлалтай болох байсан. 5. Мe4-f6+X
e7 -гийн хүү хөдлөх боломжгүй тул хар тал маданд орж байна.

 Цагаанаар: Д - Хараар: Д

1. e2-e4 c7-c6 2. d2-d4 d7-d5 3. e4-e5 f7-f6?? ноён сэлгээ хийгээгүй байхад h5-e8 диагналыг нээх аюултай. 4. Тf1-d3 Мb8-d7?? 5. Бd1-h5+ энэ нүүдлийн дараа хар бууж өгсөн
6-р диаграмыг 2-р диаграмтай харьцуулан үзээрэй.

 Цагаанаар: С - Хараар: Ж

1. e2-e4 c7-c5 2. c2-c4 d7-d6 3. d2-d3 Мb8-c6 4. Мb1-d2?? 4. Мc3 гэж нүүх хэрэгтэй байлаа. 4. ...  Мg8-f6 5. Мg1-e2? шатрууд нэг нэгдээ саад болохгүйгээр гаргаж байх хэрэгтэй. Энд цагаан моринууд өөрсдийн боднуудын хөлийг хаан байрласан нь шатрууд хурдтай зөв байрлал эзлэхэд саад болж байна. 5. ... Тc8-g4  6. a2-a4? ямарч утгатгүй нүүдэл 6. ... Мc6-b4!? цагаан тал бодоо хөллөж чадахгүй байгааг мэдээд тэднийг занганд оруулахаар шийдсэн. 7. h2-h3?? цагаан зангыг харсангүй. 7. Мb3 эсвэл 7. Мf3 гэж нүүх хэрэгтэй байсан. 7. ... Мb4:d3X

 Цагаанаар: Х - Хараар: Ж

1. e2-e4 e7-e6 2. d2-d4 g7-g6 3. Мb1-c3 Тf8-g7 4. Мg1-f3 Бd8-f6 зөв нь бол 4. ... Мe7 эсвэл 4. ... d5 эсвэл 4. ... d6
5. Тc1-g5 (8-р диаграм) хар бууж өгсөн. Бэрсэнд зугтах нэг ч нүүдэл байхгүй болсон. Цагаан талын d4, e4 төвийн хүүнүүд ямар хаалт үүсгэж байгаа боднууд нь их энгийнээр зөв байрлал эзэлсэнийг хараарай.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хүүний гинжний эсрэг дайралт

Хүүний гинж стратегийн элементийн талаар үргэлжлүүлэн авч үзье. Энэ удаа хүүний гинжний эсрэг дайралтын тактикийн талаар Нимцович өөрийн "Миний систем"…

Нээгдсэн тоо : 307

Сатааруулах комбинац I

Практикт ихээр тохиолддог тактикийн аргуудын нэг бол сатааруулах (хөндийрүүлэх) юм. Чухал нүд, шугам болон шатруудыг хамгаалж байгаа хүү эсвэл боднуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1064

Хүүний гинжний жишээ өргүүд

А. Нимцовичийн "Миний систем" номны хүүний гинж сэдвийн жишээ өргүүдээс үргэлжлүүлэн толилуулъя. Хүүний гинжин дэх тэмцэл бол шатрын стратегийн маш…

Нээгдсэн тоо : 254

Квадратын дүрэм I

Урт хугацааны олон нүүдэлт тэмцлийн эцэст аль нэг тал нь нэг хүүний давуутай хүүний эндшпильд орох нь цөөнгүй байдаг. Ийм…

Нээгдсэн тоо : 1049