Гурвалжин

Гурван талтай / эсвэл гурван өнцөгтэй / олон өнцөгтийг гурвалжин гэнэ. Гурвалжингийн талуудыг голдуу жижиг үсгээр , талын эсрэг орших оройг том үсгээр тэмдэглэдэг.

Гурвалжингийн бүх гурван өнцөг нь /Зур. 20/ хурц байвал хурц өнцөгт , аль нэг өнцөг нь /Зур. 21/ тэгш байвал тэгш өнцөгт гурвалжин гэж нэрлэнэ. Тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийг үүсгэж байгаа a, b талуудыг катетууд, харин тэгш өнцгийн эсрэг орших талыг гипотенуз гэдэг. Гурвалжингийн аль нэг өнцөг нь /Зур. 22/ мохоо байвал мохоо өнцөгт гурвалжин гэнэ.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Арк функц мангас гэж үү?

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс гэдэг ойлголтоос сурагчид нилээд айдаг. Эдгээр ухагдхууныг сайтар ойлгоогүйн улмаас түүнийг ашиглах, тэдгээртэй холбогдолтой бодлого бодохоос…

Нээгдсэн тоо : 916

Тэгш хэм. Хавтгай дүрсүүдийн тэгш хэм

Биет дээр орших E цэг бүрт энэ биет дээр E’ гэсэн цэг олдоод EE’ хэрчим нь S хавтгайтай перпендикуляр бөгөөд…

Нээгдсэн тоо : 2192

Иррационал тэгшитгэлийг бодох

Язгуур доор үл мэдэгдэгчийг агуулсан тэгшитгэлийг иррационал тэгшитгэл гэдэг. Ийм төрлийн тэгшитгэлийг бодохдоо тэгшитгэлд байгаа язгуурууд арифметикийн байх ёстой гэсэн…

Нээгдсэн тоо : 3770

Өнцөгийн радиан ба градус хэмжээ

Бид хавтгайн геометрт нумын урт l, радиус r ба харгалзах өнцөг α -нууд нь α=l/r гэсэн харьцаатай байдгийг үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 3108