Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Шулуун болон хавтгайн паралел ба перпендикуляр шинжүүд

Шулуун болон хавтгайн паралел ба перпендикуляр шинжүүд

Шулуун ба хавтгайн паралел байх шинжүүд

  • Хавтгайд үл орших шулуун нь хавтгай дээр байгаа ямар нэгэн шулуунтай паралел байвал энэ шулуун нь хавтгайтай паралел байна.
  • Хэрвээ шулуун ба хавтгай нь нэг шулуунтай хоёулаа перпендикуляр байвал тэдгээр нь хоорондоо паралел байна.

Хавтгайнууд паралел байх шинжүүд

  • Нэг хавтгай дээрх огтлолцсон хоёр шулуун нь нөгөө хавтгайн огтлолцсон хоёр шулуунтай паралел байвал шулуунуудыг агуулж байгаа хавтгайнууд паралел байна.
  • Хэрвээ хоёр хавтгай нь нэг шулуунтай хоёулаа перпендикуляр байвал тэдгээр нь хоорондоо паралел байна.
 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэнцэл бишийг графикаар бодох

Нэг болон хоёр үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл биш, тэнцэл бишийн системүүдийг функцын графикаар ойролцоогоор бодож болдог. Нэг үл мэдэгдэгчтэй тэнцэл бишийг…

Нээгдсэн тоо : 748

Вектор тооцоололын үндсүүд

Хавтгай буюу огторгуйд байрлах хоёр цэгийг холбосон чиглэл бүхий хэрчмийг вектор гэнэ. Векторыг голдуу жижиг үсэг эсвэл эхлэл төгсгөлийн цэгүүдээр…

Нээгдсэн тоо : 1937

Дифференциалчлах дүрэм

Уламжлалыг тооцох үйлдлийг дифференциалчлах гэдгийг Уламжлалыг тооцох хичээлд дурдсан. Бид хичээлээр уламжлалын үндсэн жагсаалтын томьёонуудыг уламжлалын тодорхойлолтыг ашиглан хэрхэн гаргаж…

Нээгдсэн тоо : 1309

Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB…

Нээгдсэн тоо : 2679