Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB шулууны хөдөлгөөний үед үүсэх A’B’, A”B”, …  г.м  /Зур. 82/ шулуунуудыг цилиндр гадаргууг бүрдүүлэгч гэдэг.

Битүүрсэн чиглүүлэгчтэй цилиндр гадаргуу ба паралел хоёр хавтгайгаар хүрээлэгдсэн биетийг цилиндр гэнэ. /Зур. 83/ Паралел хоёр хавтгайг (ABCDEFG) ба (abcdefg) цилиндрийн сууриуд, суурь хоорондын зайг өндөр гэдэг. /Зур. 83/ Хэрвээ бүрдүүлэгчид нь суурьтайгаа перпендикуляр бол цилиндерийг шулуун , эсрэг тохиолдолд налуу гэдэг. Суурь нь дугуй байвал дугуй цилиндр гэнэ. Цилиндр нь шулуун ба дугуйн чанарыг нэг зэрэг хангаж байвал бөөрөнхий цилиндр гэнэ. Призм нь цилиндерийн нэг тохиолдол юм.
Бөөрөнхий цилиндерийн хажуу гадаргуун зүсэлтүүд. /Зур. 84/

  • Суурьтай паралел ижил радиустай дугуй зүсэлт.
  • Цилиндрийн бүрдүүлэгчтэй паралел  (AB || CD) хос паралел шулуун зүсэлт.
  • Суурь ба бүрдүүлэгчтэй паралел биш эллипс зүсэлт.
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бутархайг хураах нь

Математикийн бодлого бодох яагаад хүнд байдаг вэ? гэвэл энд бүх зүйлийг ямар нэгэн алдаа гаргахгүй хийх хэрэгтэй болдог. Алдаа гаргавал…

Нээгдсэн тоо : 2571

Магадлал

Үндсэн ойлголт. Олонлогийн жишээОлонлог ба олонлогийн элемент гэдэг нь үгээр утга гаргасан тодорхойлолт байдаггүй суурь ойлголтуудад хамаарагдана. Иймээс тогтсон ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 1100

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 502

Зарим тодорхой интегралууд

Зарим тодорхой интегралууд

Нээгдсэн тоо : 1381