Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB шулууны хөдөлгөөний үед үүсэх A’B’, A”B”, …  г.м  /Зур. 82/ шулуунуудыг цилиндр гадаргууг бүрдүүлэгч гэдэг.

Битүүрсэн чиглүүлэгчтэй цилиндр гадаргуу ба паралел хоёр хавтгайгаар хүрээлэгдсэн биетийг цилиндр гэнэ. /Зур. 83/ Паралел хоёр хавтгайг (ABCDEFG) ба (abcdefg) цилиндрийн сууриуд, суурь хоорондын зайг өндөр гэдэг. /Зур. 83/ Хэрвээ бүрдүүлэгчид нь суурьтайгаа перпендикуляр бол цилиндерийг шулуун , эсрэг тохиолдолд налуу гэдэг. Суурь нь дугуй байвал дугуй цилиндр гэнэ. Цилиндр нь шулуун ба дугуйн чанарыг нэг зэрэг хангаж байвал бөөрөнхий цилиндр гэнэ. Призм нь цилиндерийн нэг тохиолдол юм.
Бөөрөнхий цилиндерийн хажуу гадаргуун зүсэлтүүд. /Зур. 84/

  • Суурьтай паралел ижил радиустай дугуй зүсэлт.
  • Цилиндрийн бүрдүүлэгчтэй паралел  (AB || CD) хос паралел шулуун зүсэлт.
  • Суурь ба бүрдүүлэгчтэй паралел биш эллипс зүсэлт.
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Координат. Функцийг графикаар илэрхийлэх

Координат.Координат. Хоёр перпендикуляр XX’, YY’  /Зур. 1/ шулуунууд декарт координат гэж нэрлэгддэг координатын системийг үүсгэнэ. XX’, YY’  шулуунуудыг координатын тэхнлэгүүд,…

Нээгдсэн тоо : 894

Хязгаарыг ойлгох нь

ЕБС-ын ахлах ангид математик анализын эхлэл болох хязгаар, уламжлал, интеграл зэрэг сэдвүүдийг эхлэл байдлаар үздэг. Эдгээр сэдвүүдийг сайн ойлгох нь…

Нээгдсэн тоо : 1685

Тодорхой бус интегралыг бодох

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт дээр тодорхой бус интегралыг олох бодлогууд ирсэн байдаг. Гэхдээ ийм төрлийн бодлого цөөн тооны байдаг ч ЕБС-ийн…

Нээгдсэн тоо : 1364

Өнцөг

O гэсэн нэг цэгээс / өнцгийн орой / гарсан OA , OB хоёр цацрагаас / өнцгийн талууд / үүссэн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 957