Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Ямар нэгэн муруй хавтгай дээр /Зур. 94/ A, B, C гэсэн гурван цэг байна гэж үзээд эдгээр цэгүүдийг дайруулан P огтлогч хавтгайг татъя. B, C цэгүүдийг A цэг рүү хоёр өөр чиглэлээр хөдөлгөе. Тэгвэл P хавтгай нь B, C цэгийг хаана авсан, A цэг рүү явж байгаа замаас хамаарахгүйгээр ямар нэгэн Q хязгаарын байрлал руу тэмүүлэх болно. Q хавтгайг A цэг дэх шүргэгч хавтгай гэнэ.
Гадаргуун зарим цэгүүд шүргэгч хавтгайгүй байж болно. Жишээ нь: Конусын оройд шүргэгч хавтгай байхгүй.

Бөөрөнхий гадаргуун шүргэгч P хавтгай нь /Зур. 95/ шүргэлтийн цэг A -д татсан OA радиустай перпендикуляр байна. Бөөрөнхий гадаргуу ба шүргэгч хавтгай нь шүргэлтийн цэг гэсэн ганцхан ерөнхий цэгтэй байдаг.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Комплекс тоо

Квадрат тэгшитгэлийн бодолтын D<0 / энд D нь квадрат тэгшитгэлийн дискриминант / үед шинэ төрлийн тооны хэрэгцээ гарч ирсэн. Удаан…

Нээгдсэн тоо : 7957

Үзэгдэл

Магадлалын онолд үзэгдэл гэдгийг санамсаргүй төгсгөлтэй туршилтаар тохиолдох эсвэл эс тохиолдох дурын үр дүнг ойлгоно. Ийм туршилтын хамгийн энгийн үр…

Нээгдсэн тоо : 1206

Тэгшитгэлийн системийг бодох Гауссын арга

Алгебрийн шугаман тэгшитгэлүүдийн системийг (АШТС) бодоход Гауссын арга их тохиромжтой. Энэ арга бусад аргуудтай харьцуулахад хэдэн давуу талтай. Тэгшитгэлийн системийг…

Нээгдсэн тоо : 7432

Прогрессийн бодлогыг бодох

Прогресстой холбоотой бодлогууд элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд ирэх нь бараг уламжлал. Бид энэ хичээлээр прогресстой хамааралтай бодлогуудын талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 4281