Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тригнометрийн тэнцэл биш

Тригнометрийн тэнцэл биш

Тригнометрийн тэнцэл бишийг бодохдоо алгебрын тэнцэл бишийн шинжүүд болон төрөл бүрийн тригнометрийн хувиргалт, томьёонуудыг ашиглана. Тригнометрийн тэнцэл бишийг бодоход нэгж тойрогийг ашиглах нь бараг гарцаагүй байдаг.

Жишээ 1
тэнцэл бишийг бод.

Бодолт
Нэгж тойргийн радиусын нэг эргэлтэд энэ тэнцэл биш нь 0 < x < π үнэн байна. Одоо синусын үе 2πn ийг нэмэх шаардлагатай. : 

Жишээ 2
тэнцэл бишийг бод.

Бодолт


Жишээ 3
тэнцэл бишийг бод.

Бодолт

Жишээ 4
тэнцэл бишийг бод.

Бодолт
Эхний тэнцэл биш

шийдтэй. Хоёрдугаар тэнцэл биш

шийдтэй. Энэ хоёр шийдийг нэгтгэвэл ерөнхий шийд гарна.

Шийдийн муж нь хоёр шийдийн давхцал байна.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт…

Нээгдсэн тоо : 1703

Төстэй гурвалжин

Геометрийн бодлогод гурвалжны төстэй чанарыг ашиглах нь ихээр тохиолдоно. Иймээс бид энэ хичээлээр гурвалжны төстэй чанарын талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 757

Том тооноос квадрат язгуур авах

Энэ удаа тооны машин ашиглахгүйгээр том тооноос хэрхэн язгуур авах талаар үзье. Үүнийг мэдэж байх нь шалгалт шүүлэг гэлтгүй ерөнхий…

Нээгдсэн тоо : 5648

Өнцөг

O гэсэн нэг цэгээс / өнцгийн орой / гарсан OA , OB хоёр цацрагаас / өнцгийн талууд / үүссэн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 961