Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Дифференцал. Уламжлал дифференцалын холбоо

Дифференцал. Уламжлал дифференцалын холбоо

Дифференцал

Функцын уламжлал , аргументын өөрчлөлт ийн үржвэрийг функцын дифференциал гэнэ. 
/Зур. 2 / дээр дифференциалын геометр утгыг үзүүллээ. Энд df=CD

Уламжлал ба дифференцалын үндсэн шинжүүд

Хэрвээ x0 цэгт u(x) ба v(x) функцууд нь дифференциалчлагдах бол:

Төвөгтэй функцын уламжлал

h(x)=g(f(x)) аргумент нь функц байдаг төвөгтэй функцыг авч үзье. Хэрвээ x0 цэгт f функц нь уламжлалтай, цэгт g функц нь уламжлалтай бол x0 цэгт h функц нь уламжлалтай байх бөгөөд дараах томьёогоор тооцно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Тэмдэглэгээ: V - эзэлхүүн ; S - суурийн талбай ; - хажуу гадаргуун талбай; P - бүтэн гадаргуу; h -…

Нээгдсэн тоо : 27445

Хавтгайн геометр

Теорем, аксиом, тодорхойлолтБаталгаа - Ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг хэлэлцэх.Теорем - Баталгаа шаардсан ямар нэгэн шинж чанарыг тогтоохыг нотлох. Теоремуудыг…

Нээгдсэн тоо : 2093

Шүргэгчийн тэгшитгэл

Энэ хичээлээр шүргэгч тэгшитгэлийг олох бодлогуудын талаар авч үзэцгээе. Ямар нэгэн функцийн график татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг олох, шүргэлтийн цэгийг…

Нээгдсэн тоо : 12515

Алгебрын тэгшитгэлийг бодох аргууд

Алгебрийн тэгшитгэл гэдэгт хэлбэрээр өгөгдсөн тэгшитгэлийг ойлгоно. Энд an, an-1, ... , a0 - өгөгдсөн тоонууд, x - үл мэдэгдэгч,…

Нээгдсэн тоо : 6546