Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функцын шинжилгээ

Функцын шинжилгээ

Функцын дифференциалчлал тасалдалгүй байдлын хоорондын холбоо

Ямар нэг цэг дээр f(x) функц нь дифференциалчлагдаж байвал тэр цэгт функц тасралтгүй байна. Эсрэгээсээ энэ нь буруу байдаг. Тасралтгүй функц нь уламжлалгүй байж болно.
Мөрдлөг. Хэрвээ функц нь ямар нэгэн цэг дээр тасарч байвал энэ цэг дээр функц нь уламжлалгүй.

Жишээ
y=|x| функц нь /Зур. 3/ тасралтгүй. Гэвч x=0 цэгт функцын график нь шүргэгчгүй тул уламжлал байхгүй.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хувиргалтын (гаргалтын) томьёонууд

Тригнометрийн хувиргалт, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш гээд тригнометрийн бодлогод хувиргалтын томьёонуудыг өргөнөөр ашигладаг. Эдгээр томьёонууд нилээд олон тооны дээр өөр хоорондоо…

Нээгдсэн тоо : 1023

Дурын өнцөгийн тригнометрийн функц

Тригнометрт дурын өнцгийн / хурц, мохоо, эерэг, сөрөг / хувьд үнэн байх дүрмийг гаргахын тулд нэгж тойрогийг байгуулах хэрэгтэй. Өөрөөр…

Нээгдсэн тоо : 819

Вектор тооцоололын үндсүүд

Хавтгай буюу огторгуйд байрлах хоёр цэгийг холбосон чиглэл бүхий хэрчмийг вектор гэнэ. Векторыг голдуу жижиг үсэг эсвэл эхлэл төгсгөлийн цэгүүдээр…

Нээгдсэн тоо : 1937

Дифференциалчлах дүрэм

Уламжлалыг тооцох үйлдлийг дифференциалчлах гэдгийг Уламжлалыг тооцох хичээлд дурдсан. Бид хичээлээр уламжлалын үндсэн жагсаалтын томьёонуудыг уламжлалын тодорхойлолтыг ашиглан хэрхэн гаргаж…

Нээгдсэн тоо : 1309