Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тодорхой интеграл. Ньютон-Лейбницийн томьёо

Тодорхой интеграл. Ньютон-Лейбницийн томьёо

[a,b] хэрчимд өгөгдсөн энэ хэрчимдээ өөрийн тэмдгээ хадгалсан f(x) тасралтгүй функцыг авч үзье. /Зур. 8/ [a,b] хэрчим, x=a, x=b шулуун болон функцын графикаар хязгаарлагдсан дүрсийг муруй шугаман трапец гэдэг. Муруй шугаман трапецын талбайг олохдоо дараах теоремыг ашигладаг.
Хэрвээ f нь [a,b] хэрчимд тасралтгүй, сөрөг биш  функц байгаад F нь энэ хэрчимд түүний эх функц нь бол харгалзах муруй шугаман трапецын талбай S нь [a,b] хэрчим дэх эх функцын өөрчлөлттэй тэнцүү.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах I

Хувьсагч тригнометрийн функцэд агуулагдаж буй илэрхийллийг тригнометрийн илэрхийлэл гэдэг. Ийм төрлийн илэрхийллийг хувирган эмхэтгэл хийхэд тригнометрийн функцуудын чанар, тригнометрийн томьёонуудыг…

Нээгдсэн тоо : 1297

Өнцөг. Проекц. Олон талт өнцөг.

Өнцөг Огтлолцсон хоёр шулууны хоорондох өнцгийг хавтгайн геометрийн адилаар хэмжинэ. Учир нь эдгээр шулууныг дайруулан хавтгай татаж болдог. Паралел хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1268

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах II

Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах аргууд, тэдгээрт ашиглах томьёонуудын талаарх хичээлээ үргэлжлүүлье. Тригнометрийн илэрхийллийг хялбарчлах арга техникийг сураагүй бол тригнометрийн тэгшитгэл, тэнцэтгэл…

Нээгдсэн тоо : 1327

Багтсан ба багтаасан олон өнцөгтүүд. Зөв олон өнцөгт

Зөв олон өнцөгтӨнцгүүд нь тойрог дээр байрлах олон өнцөгтийг тойрогт багтсан /Зур. 54/, талууд нь тойргийн шүргэгч болж байгаа олон…

Нээгдсэн тоо : 3353