Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Өгөгдлийг эрэмбэлэх

Өгөгдлийг эрэмбэлэх

SQL-операторт эрэмбэлэх дарааллыг зааж өгөөгүй бол өгөгдлийг хүснэгтэд байгаа байрлалын дагуу татан ирнэ. Энэ нь бичлэгүүд хүснэгтэд нэмэгдсэн дараалал байж болно. Гэхдээ бичлэгүүд дараа нь өөрчлөгдөх, утсгах зэрэг ажиллагаанд хамрагдсан бол дараалал нь ӨСУС үлдсэн зайг хэрхэн ашигласнаас шалтгаалах болно.
SELECT оператораар татан авч байгаа өгөгдлүүдийн дарааллыг тогтоохдоо ORDER BY гэсэн түлхүүр үгийг ашиглана.

SELECT prod_name FROM Products ORDER BY prod_name;

Командын үр дүн

Энэ бичлэг нь Өгөгдлийг татан авах хичээлд гарсан жишээтэй ижил боловч ORDER BY нь ӨСУС-д татан авсан өгөгдлүүдийг prod_name баганаар цагаан толгойн үсгийн дараалалаар эрэмбэлэхийг зааж өгнө. Тоонууд нь үсгүүдээс кодын хувьд өмнө байрладаг тул энд тоонуудаар эхэлсэн нэрүүд өмнө нь гарч ирсэн болно.

Хэд хэдэн баганаар эрэмбэлэх

Өгөгдлийг хэд хэдэн баганаар эрэмбэлэх шаардлага их тохиолддог. Жишээлбэл ажилчдын нэрсийг овог нэрээр нь, бүтээгдхүүнийг нэр, үйлдвэрлэсэн хугацаагаар эрэмбэлэх гэх мэтээр. Өгөгдлийг хэд хэдэн баганаар эрэмбэлэхийн тулд ORDER BY –д эрэмбэлэгдэх багануудын нэрийг таслалаар тусгаарлан бичиж өгдөг.

SELECT prod_id, prod_price, prod_name FROM Products ORDER BY prod_price, prod_name;

Командын үр дүн

Энэ жишээ нь Products хүснэгтээс 3 баганыг татан эхлээд үнээр нь дараа нь нэрээр нь эрэмбэлэж байна. Олон баганаар эрэмбэлэхдээ ORDER BY -д заагдсан дарааллын дагуу эрэмбэлэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл дээрх жишээгээр prod_price талбарт ижил утгатай хэд хэдэн мөр байсан тохиолдолд үр дүн prod_name талбараар эрэмбэлэгдэнэ.

Баганы байрлалаар эрэмбэлэх

Эрэмбэлэх дарааллыг багануудын нэрээр өгөхөөс гадна баганы харьцангуй байрлалаар (энгийнээр баганы дугаараар) өгч болно. Жишээлбэл

SELECT prod_id, prod_price, prod_name FROM Products ORDER BY 2, 3; 

Командын үр дүн

Операторын бичлэг нь ORDER BY д зөрж байгаа хэдий ч үр дүн өмнөхтэйгээ ижил байна. Энд эрэмбэлэх дарааллыг баганы нэрээр биш SELECT операторт байрлаж байгаа дарааллаар ORDER BY 2 гэдэг нь SELECT операторын баганы жагсаалтын 2 -р багана буюу prod_price –г зааж байгаа юм. Эндээс ORDER BY 2,3 нь ORDER BY prod_price, prod_name гэсэнтэй ижил болно. SELECT операторт нэрийг нь заагаагүй баганаар эрэмбэлэхэд энэ аргыг ашиглаж болохгүй.

Эрэмбэлэх дарааллыг тогтоох

Өгөгдлийг эрэмбэлэх анхдагч нөхцөл нь (А гаас Я) буюу өсөх дараалал байдаг хэдий ч  ORDER BY –д (Я гаас А) буурах дарааллыг өгч болдог. Үүнийг DESC гэсэн түлхүүр үгийн тусламжтайгаар хийнэ. Доорх жишээн дээр бүтээгдхүүний үнүүд буурах дарааллаар эрэмбэлэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн эхэнд хамгийн их үнэтэйгээс эхэлнэ гэсэн үг.

SELECT prod_id, prod_price, prod_name FROM Products ORDER BY prod_price DESC, prod_name;

Командын үр дүн

Дээрх жишээнээс харвал DESC -г зөвхөн prod_price баганад тавьж өгсөн болохоор бүтээгдхүүний үнэ буурах дарааллаар харин prod_name багана нь ердийн өсөх дарааллаар эрэмбэлэгдсэн байгаа нь харагдаж байна. Эндээс хэрвээ та хэд хэдэн баганаар буурах дарааллаар эрэмбэлэхийг хүсвэл буурах эрэмбэтэй багана бүрийн ард DESC түлхүүр үгийг тавьж өгөх шаардлагатай.
DESC гэсэн үг нь DESCENDING гэсэн үгний товчлол бөгөөд энэ хоёр үгний алиныг ч ашиглаж болно. Харин анхдагч утга болох ASC нь ASCENDING гэсэн үгний товчлол юм.
 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хүснэгтүүдийг нэгтгэх

SQL хэлний SELECT операторыг ашиглан хийж болох хамгийн хүчтэй үйлдэл нь хүснэгтүүдийг нэгтгэх болно. Иймээс нэгтгэл түүний бичлэгийн дүрмийг нарийн…

Нээгдсэн тоо : 901

Өгөгдөл нэмэх

SELECT оператор нь SQL-д хамгийн их хэрэглэгддэг команд. Гэхдээ үүний зэрэгцээ SQL-д их хэрэглэдэг 3 оператор байдаг бөгөөд эдгээрийг бид…

Нээгдсэн тоо : 840

Дэд шаардлагыг ашиглах

SELECT оператор нь SQL шаардлагыг илэрхийлнэ. Бидний өмнө үзсэн бүх SELECT операторууд нь өгөгдлийг нэг хүснэгтээс татах энгийн SQL шаардлага…

Нээгдсэн тоо : 754

Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

SQL хэл нь өгөгдлийн сангийн мэдээллүүдийг удирдаад зогсохгүй өгөгдлийн сан болон хүснэгтүүдтэй хамааралтай үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Хүснэгтийг үүсгэх хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1274