Нүүр » Программууд » MS excel » Нэрийг ашиглах

Нэрийг ашиглах

Нүднүүдийн хаяг нь ямар нэгэн утга илэрхийлэхгүй тул шууд ажиллахад хүндрэлтэй асуудал их гардаг. Гэхдээ Excel програм нь нүд болон нүдний хэсгүүдэд нэр өгөх боломжтой байдаг нь хэрэглэгчийн ажиллагааг асар хөнгөвчилж өгдөг. Жишээ нь нүдэнд Ашгийн_хувь, нүднүүдийн хэсэгт Борлуулалт гэх мэтээр нэр өгч болно.

Нүд болон нүднүүдийн хэсэгт нэр олгохын давуу талууд

 • Нүд болон хэсгүүдэд нэр олгох нь дараах давуу талуудтай
 • Нэр бүхий (жишээ нь Орлого) хэсгийг зүгээр хэсгийн (жишээ нь A1:A200) хаягаас илүү хурдан тогтооно
 • Сонгосон нүд болон хэсгийн нэр нь нэрийн талбар (Name box) т харагдана
 • Нэрийн талбараас сонголт хийн нүд хэсгүүдэд хурдан шилжинэ
 • Нүд болон хэсгийн нэрийг бичих учраас томьёо зохиох ажиллагаа хөнгөн болно
 • Нэрийг ашигласнаар томьёог ойлгоход амархан. Жишээ нь =C30-C40 гэсэн томьёоноос =Орлого-Зарлага томьёо нь хамаагүй илүү ойлгомжтой.

Нэр олгох ажиллагаа нь хэдийгээр энгийн ч гэсэн дараах дүрмийг баримталдаг.

 • Нэр нь үсгээр эсвэл доогуур зураасаар ( _ ) эхэлнэ
 • Нэр нь хоосон зай (space) агуулж болохгүй. Нэрийг таслахдаа доогуур зураасаар ( _ ) эсвэл цэгийг ( . ) ашигладаг. Жишээ нь Нийт_дүн ,  Нийт.дүн
 • Нэрэнд үсэг тоон дурын хувилбарыг ашиглаж болох хэдий ч нэр нь тоогоор эхлэх (жишээ нь 3rdQuarter) эсвэл нүдний хаяг (жишээ нь Q3) хэлбэрээр байж болохгүй.
 • Нэрэнд доогуур зураас ( _ ) , цэг ( . ) , эсрэг налуу зураас ( \ ) , асуултын тэмдэг ( ? ) тэмдэгтүүдийг л ашиглаж болно
 • Нэрийн урт 256 тэмдэгтээс хэтрэхгүй.

Санамж: Excel програмын дотоод хэрэгцээнд ашиглагддаг Print_Area, Print_Titles, Sheet_Titles гэх мэтийн үгнүүдийг нэрээр ашиглаж болохгүй

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Цонхтой ажиллах

Цонхнуудын байрлалыг өөрчлөх    Цонхнуудын хэмжээг өөрчлөн байрлалыг зөөх замаар бүх нээлттэй цонхнуудыг дэлгэцэнд харагдаж байхаар байрлуулж болно. Энэ үйлдлийг Excel…

Нээгдсэн тоо : 1280

Зээлийн тооцоо

Та зээл авахаар шийдсэн гэж үзье. Сар бүр 200000 төгрөг төлнө гэвэл хэдий хэмжээний зээл авах? Хир хугацаатай? Хугацаагаа багасгавал…

Нээгдсэн тоо : 2062

Цаг хугацааны функцууд (H-S)

Цаг хугацааны функцууд нь томьёонд он сар өдөр, цаг хугацааны утгыг оруулан тооцоо, шинжилгээ хийх боломжийг олгодог. Windows үйлдлийн системд…

Нээгдсэн тоо : 3990

Диаграмыг хэлбэржүүлэх

Диаграмын элементүүдийг их олон аргаар өөрчлөх боломжтой. Бүх хэрэгцээт өөрчлөлтүүдийг Format диалогийн цонхонд хийж болох ба сонгосон элементээс хамаарч цонхы…

Нээгдсэн тоо : 757