Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Зөв олон талт

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон талт гэнэ.
Зөвхөн таван гүдгэр, дөрвөн гүдгэр биш зөв олон талт мэдэгдэж байгаа. Гүдгэр зөв олон талтууд:

  • тетраэдер / 4 талт  Зур. 99/
  • куб буюу гексаэдер / 6 талт Зур. 100/
  • октаэдер / 8 талт  Зур. 101/
  • додекаэдер / 12 талт  Зур. 102/
  • икосаэдер / 20 талт  Зур. 103/

Дурын зөв олон талтад шаарыг багтааж болно. Мөн түүнчлэн тэдгээрийг шаарт багтааж болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Гурвалжны үндсэн харьцаанууд

Тэмдэглэгээ a, b, c - талууд, A, B, C - өнцгүүд, p=(a+b+c)/2 - хагас периметр, h - өндөр, S -…

Нээгдсэн тоо : 4498

Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB…

Нээгдсэн тоо : 2827

Комплекс тоо

Квадрат тэгшитгэлийн бодолтын D<0 / энд D нь квадрат тэгшитгэлийн дискриминант / үед шинэ төрлийн тооны хэрэгцээ гарч ирсэн. Удаан…

Нээгдсэн тоо : 8753

Бодлого бодож сурах нь V

Бид илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах аргуудын эхний 4 -ийг өмнөх хичээлүүдээр үзсэн. Одоо та квадрат 3-н гишүүнтийг үржигдхүүнд задлахыг бүрэн хэмжээнд…

Нээгдсэн тоо : 1177