Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Зөв олон талт

Зөв олон талт

Орой бүрд нь ижил тоотой талууд нийлдэг, бүх тал нь хоорондоо тэнцүү зөв олон өнцөгтөөс бүрдсэн олон талтыг зөв олон талт гэнэ.
Зөвхөн таван гүдгэр, дөрвөн гүдгэр биш зөв олон талт мэдэгдэж байгаа. Гүдгэр зөв олон талтууд:

  • тетраэдер / 4 талт  Зур. 99/
  • куб буюу гексаэдер / 6 талт Зур. 100/
  • октаэдер / 8 талт  Зур. 101/
  • додекаэдер / 12 талт  Зур. 102/
  • икосаэдер / 20 талт  Зур. 103/

Дурын зөв олон талтад шаарыг багтааж болно. Мөн түүнчлэн тэдгээрийг шаарт багтааж болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Логарифм тэгшитгэлийг бодох

Энэ хичээлээр логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудын талаар авч үзнэ. Хувьсагч утга нь логарифмын тэмдэгт байрлах тэгшитгэлийг логарифм тэгшитгэл гэдэг. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 8082

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт…

Нээгдсэн тоо : 1670

Паралелграм ба трапец

Паралелграм ба трапецЭсрэг талууд нь хос хосоороо паралел байдаг дөрвөн өнцөгтийг паралелграм гэнэ. /Зур. 32/ Паралелграмын эсрэг байрлах дурын хоёр…

Нээгдсэн тоо : 2743

Цилиндр

Өгөгдсөн MN муруйн /Зур. 82/ дагуу AB шулуун өөрийн чиглэлийг хадгалан шилжихэд цилиндр гадаргуу үүснэ. MN муруйг чиглүүлэгч гэнэ. AB…

Нээгдсэн тоо : 2679