Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Функц ба график

Функц ба график

Тогтмол ба хувьсагч

Математикт тогтмол ба хувьсах утгагууд гэж байдаг. Хувьсах утга нь бодлогын нөхцлөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг бол тогтмол утга нь өөрчлөгддөггүй. Нэг ижил утга нь нэг бодлогод тогтмол, өөр бодлогод хувьсах байж болдог.
Жишээлбэл : Дэлхийн нэг өргөрөгт чөлөөт уналтын хурдатгал нь тогтмол байдаг боловч өргөрөгөөс хамаарч өөрчлөгдөж байдаг. Өөрөөр хэлбэл хувьсдаг утга юм.
Хувьсагчдыг голдуу латин цагаан толгойн сүүлчийн x, y, z, … харин тогтмол утгуудыг эхний  a, b, c, … үсгүүдээр тэмдэглэдэг.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Квадрат тэгшитгэл

Хоёрдугаар эрэмбийн алгебрын тэгшитгэлийг квадрат тэгшитгэл гэнэ. Энд a, b, c өгөгдсөн тоон болон үсгэн коэффициентууд. x нь үл мэдэгдэгч.…

Нээгдсэн тоо : 1669

Тойргийн өнцгүүд

Тойргийн элементүүд хичээлд тойрогтой холбоо бүхий ухагдхуунуудын талаар авч үзсэн бол энэ хичээлээр тойргийн элементүүдээр үүсгэгдэх өнцгүүдийн тухай үзье. Сэдвийг…

Нээгдсэн тоо : 570

Комбинаторик. Ньютоны бином

Сэлгэмэл гэсэн n ширхэг ялгаатай элементийг авъя. Зөвхөн байрыг нь солих замаар бүх боломжит хувилбарыг гаргая. Ингэхдээ хувилбар болгонд n…

Нээгдсэн тоо : 4594

Энгийн функцүүд ба тэдгээрийн графикууд

Порпорционал хэмжээнүүд.Хэрвээ x ба y хувьсагчид шууд порпорционал бол тэдгээрийн хоорондын функционал хамаарал ньy=kxтомьёогоор илэрхийлэгдэнэ. Энд k - тогтмол хэмжээ.…

Нээгдсэн тоо : 967