Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тоон цувааны хязгаар

Тоон цувааны хязгаар

Тоон дараалал

Натурал тоон цувааг авч үзье.

1, 2, 3, … ,n-1, n, …

Энэ цувааны тоо бүрийг тодорхой дүрмийн дагуу ямар нэгэн un тоогоор соливол шинэ тоон цуваа үүснэ.
тэмдэглэгээ

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өнцөгийн радиан ба градус хэмжээ

Бид хавтгайн геометрт нумын урт l, радиус r ба харгалзах өнцөг α -нууд нь α=l/r гэсэн харьцаатай байдгийг үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 2917

Аравтын бутархай

Аравтын бутархай нь нэгжийг арав, зуу, мянга г.м хуваасны үр дүнд гарах хэсэг юм. Энэ бутархай нь бүхэл тооны бичлэгийн…

Нээгдсэн тоо : 6943

Векторын төрлүүд

Вектортой холбоотой бодлого сурагчдад нилээд хүндрэл учруулдаг. Учир нь тухайн сэдвийг дунд сургуульд маш өнгөцхөн байдлаар үзээд өнгөрдөгтэй холбоотой байх.…

Нээгдсэн тоо : 537

Тригнометрийн тэгшитгэлийн систем

Тригнометрийн тэгшитгэлийн системийг бодохдоо алгебрын / солих, орлуулах, хураах г.м / аргуудаас гадна тригнометрийн томьёо болон хувиргалтын аргуудыг ашиглана. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 1029