Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тоон цувааны хязгаар

Тоон цувааны хязгаар

Тоон дараалал

Натурал тоон цувааг авч үзье.

1, 2, 3, … ,n-1, n, …

Энэ цувааны тоо бүрийг тодорхой дүрмийн дагуу ямар нэгэн un тоогоор соливол шинэ тоон цуваа үүснэ.
тэмдэглэгээ

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн нэгж тойрог

Тригнометрийг ойлгох хамгийн энгийн арга бол нэгж тойрог юм. Нэгж тойргийг ойлгосон байхад тригнометрийн хувиргалт, тэшитгэлийг бодоход ашигладаг олон томьёог…

Нээгдсэн тоо : 3398

Хавтгай дүрсүүдийн талбай

Энэ хэсэгт бид хавтгай дүрсийн талбайг олоход өргөн хэрэглэдэг томьёонуудыг авч үзнэ.Квадрат /Зур. 58/ a - тал , d -…

Нээгдсэн тоо : 2165

Өнцөгийн радиан ба градус хэмжээ

Бид хавтгайн геометрт нумын урт l, радиус r ба харгалзах өнцөг α -нууд нь α=l/r гэсэн харьцаатай байдгийг үзсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 3030

Магадлалын тодорхойлолт үндсэн шинжүүд

Магадлалын аксиом тодорхойлолтЭгэл үзэгдлүүдийн олонлог E өгөгдсөн ба үзэгдэл бүрт : P(A)≥0 хос харш үзэдлүүдийн хувьд:  тэнцэл биелнэ, P(E)=1 харгалзсан…

Нээгдсэн тоо : 5229