Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Тэгшитгэлийн системийг бодох Гауссын арга

Тэгшитгэлийн системийг бодох Гауссын арга

Алгебрийн шугаман тэгшитгэлүүдийн системийг (АШТС) бодоход Гауссын арга их тохиромжтой. Энэ арга бусад аргуудтай харьцуулахад хэдэн давуу талтай.

  1. Тэгшитгэлийн системийг зохицож байгаа  эсэхийг урьдчилан шалгах шаардлагагүй
  2. Гауссын аргаар тэгшитгэлийн тоо нь үл мэдэгдэгчийн тоотой тохирсон системийг бодож болохын дээр тэгшитгэлийн тоо нь үл мэдэгдэгчийн тоотой тохирохгүй эсхүл үндсэн матрицийн тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү системийг ч бодож болдог
  3. Гауссын арга харьцангуй бага тооцоогоор үр дүнд хүрдэг.

Үндсэн тодорхойлолт ба тэмдэглэгээнүүд

n үл мэдэгдэгчтэй p шугаман тэгшитгэлийн системийг авч үзье. (p болон n тэнцүү байж болно.)

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Координат. Функцийг графикаар илэрхийлэх

Координат.Координат. Хоёр перпендикуляр XX’, YY’  /Зур. 1/ шулуунууд декарт координат гэж нэрлэгддэг координатын системийг үүсгэнэ. XX’, YY’  шулуунуудыг координатын тэхнлэгүүд,…

Нээгдсэн тоо : 894

Лопиталын дүрэм

үед a цэгийн орчимд дифференциалчлагддаг f(x), g(x) функцуудын хувьд эсвэл, эсвэл хязгаар байна.нөхцлүүд биелж байвал байна.

Нээгдсэн тоо : 2769

Багтсан ба багтаасан олон өнцөгтүүд. Зөв олон өнцөгт

Зөв олон өнцөгтӨнцгүүд нь тойрог дээр байрлах олон өнцөгтийг тойрогт багтсан /Зур. 54/, талууд нь тойргийн шүргэгч болж байгаа олон…

Нээгдсэн тоо : 3343

Квадрат тэгшитгэлийг бодох

Энэхүү хичээлээр бид квадрат тэгшитгэлтэй холбогдолтой шийдийг олох томьёо, Виетийн терем, квадрат гурван гишүүнтийг үржвэрт задлах талаар авч үзэх болно.…

Нээгдсэн тоо : 24129