Порпорц

Порпорц

Порпорц гэдэг нь хоёр харьцааны тэнцэл юм.

порпорцоос ad=bc / диагнолд байрлах гишүүдийн үржвэр тэнцүү / гарна. Мөн түүнчлэн ad=bc тэнцлээс дараах порпорцууд гарна.

Эдгээр болон бусад порпорцыг анхны порпорцоос дараах дүрмээр гарган авна.

  • Порпорцын диагнолд байрлах гишүүдийн байрыг сольж болно.
  • Порпорцийн харьцааг эсрэгээр сольж болно.

Үүсмэл порпорц.

Хэрвээ бол анхны порпорцоос гарсан дараах үүсмэл порпорцууд байж болно.

Эдгээр болон бусад порпорцыг үндсэн хоёр томьёогоор нэгтгэж болно.

Энд m, n, k, l нь дурын тоонууд.

Жишээ
Хэрвээ m = n = k =1, l=0 бол гарна.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хувь,Порпорц

Хувь гэдэг нь нэгийг 100 хуваасны 1 хэсэг. 1%=0.01 Хувиар бодогдох бодлогыг үндсэнд нь 3 тєрєлд хувааж болно. 1. Өгөгдсөн…

Нээгдсэн тоо : 12649

Функцын гүдгэр, хотгор ба муруйлтын цэг

Хэрвээ f(x) функцын уламжлал нь x0 цэгт дифференциалчлагдаж байвал түүнийг f(x) функцын x0 цэг дээрх хоёрдугаар эрэмбийн уламжлал / гэж…

Нээгдсэн тоо : 1986

Тригнометрийн тэгшитгэлүүд. Бодолтын үндсэн аргууд

Үл мэдэгдэгч нь тригнометрийн функцэд байгаа тэгшитгэлийг тригнометрийн тэгшитгэл гэнэ.Тригнометрийн энгийн тэгшитгэлүүд sin x=a 1 sin x=0, x=πk, k 2…

Нээгдсэн тоо : 840

Комбинаторик. Ньютоны бином

Сэлгэмэл гэсэн n ширхэг ялгаатай элементийг авъя. Зөвхөн байрыг нь солих замаар бүх боломжит хувилбарыг гаргая. Ингэхдээ хувилбар болгонд n…

Нээгдсэн тоо : 4640