Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Ажлын бодлогуудыг бодох

Ажлын бодлогуудыг бодох

Тэгшитгэл зохиож бодох бодлогуудын нэг хэсэг бол ажлын бодлогууд байдаг. Ийм төрлийн бодлогууд шалгалт, шүүлэгт ирэх нь элбэг. Ажлын ямарч бодлогод ажилласан хугацаа, хөдөлмөрийн бүтээмж, нийт ажлын хэмжээ

Ажлын хэмжээ = Ажилласан хугацаа · Хөдөлмөрийн бүтээмж

харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ. Ажлын бодлогуудад хамтран гүйцэтгэх, төлөвлөгөөгөөр ажил хийх, даацын гэх мэт төрлүүд голлодог.

Ихэнх тохиолдолд ажилласан цаг, бүтээмжийг үл мэдэгдэгчээр илэрхийлэн рационал бутархай хэлбэрийн тэгшитгэл зохион бодох эсхүл арай хүндэвтэр бодлогод систем тэгшитгэл гарган боддог. Зарим бодлогод нийт ажлын хэмжээг тодорхой заагаагүй байх нь элбэг. Ийм тохиолдолд нийт ажлын хэмжээг 1 гэж үздэг. Ажлын бодлогыг бодохдоо хамаарал бүхий гурван ухагдхуунаар хүснэгт зохиогоод түүнээсээ тэгшитгэлээ гаргаж бодвол илүү ойлгомжтой. Хүснэгт гаргаж сураад ирсний дараа хүснэгтийг санаандаа шууд бодоод тэгшитгэлээ гаргах чадвартай болно. Ажлын бодлого бодохыг жишээн дээр авч үзье.

Бодлого 17.027      Ажлыг хамтран гүйцэтгэх

Хоёр ажилчин нийлээд ажиллахад даалгаврыг 20 өдөрт гүйцэтгэнэ. Даалгаварыг ажилчид тус тусдаа гүйцэтгэвэл нэг нь нөгөөгөөс 9 өдрөөр илүү хугацаа зарцуулах бол ажилчид дангаараа даалгаварыг хэдэн өдөрт биелүүлэх вэ?

Бодолт

Бодлого 17.028     Төлөвлөгөөт ажил

Тракторчин 200 га талбайг хагалах ёстой байлаа. Тэр өдөр бүр төлөвлөснөөс 5 га -г илүү хагалсны дүнд нийт ажлыг хугацаанаасаа 2 өдрийн өмнө хийж дуусгасан бол тракторчин нийт талбайг хичнээн өдөрт хагалсан бэ?

Бодолт

Бодлого 17.030       Даацын бодлого

60 тонн ачаа зөөхөөр тодорхой тооны машин захиалснаас эвдрэлийн улмаас 2 машин ачаа зөөхөөр ирээгүй тул ирсэн машин бүрт 1 тонн ачааг төлөвлөснөөс илүү ачжээ. Ачааг зөөхөөр хичнээн машин ирэх ёстой байсан бэ?

Бодолт

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тодорхойгүй интеграл

Интеграл, уламжлал хоёр мат анализд голлох байр суурийг эзэлдэг тухай би өмнө нь Уламжлалыг тооцох хичээлд дурдаж байсан. Интегралыг олох…

Нээгдсэн тоо : 6308

Кубыг хавтгайгаар зүсэх

Кубыг хавтгайгаар зүсэлт хийх нь пирамидын зүсэлтийг бодвол арай энгийн. Өгөгдсөн цэгүүдийн хоёр нь нэг хавтгайд байрлаж байвал тэдгээрийг дайруулан…

Нээгдсэн тоо : 886

Урвуу ба төвөгтэй функцууд

Урвуу функц Хэрвээ аргумент ба функцийн үүргийг соливол y ээс хамаарсан x функц болно. Энэ тохиолдолд урвуу функц гэсэн ойлголт…

Нээгдсэн тоо : 1828

Логарифм тэгшитгэлийг бодох

Энэ хичээлээр логарифм тэгшитгэлүүдийг бодох аргуудын талаар авч үзнэ. Хувьсагч утга нь логарифмын тэмдэгт байрлах тэгшитгэлийг логарифм тэгшитгэл гэдэг. Жишээ…

Нээгдсэн тоо : 8246